مسابقات تكواندو فرصت خوبي براي جذب گردشگر است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آمريكا به دنبال ويزا برای حضور در جام پارس ششمين دوره رقابتهاي بينالمللي ووشوي جام پارس با نفرات خــود براي حضور در اين رقابت اعــالم آمادگي كرده حضور نمايندگان 13 كشور برگزار خواهد شد. بود كه تاكنون رواديد آنها صادر نشــده است. پيش از اين تيم

در ششــمين دوره رقابتهــاي بينالمللــي جام پارس كشتی آزاد آمريكا برای حضور در ايران ويزا دريافت كرده بود. نماينــدگان كشــورهاي قزاقســتان، بلغارســتان، بالروس، اكثريت ووشــوكاران مطرح ايــران در قالب تيم پارس اندونزي، سنگاپور، برونئي، هند، لبنان، ارمنستان، افغانستان، جنوبي در ششــمين دوره جــام پارس به ميــدان ميروند. بنگالدش، پاكســتان و ايران (تيمهاي پارس جنوبي و هيات ووشوكاران ايران در سال جاري بازيهاي كشورهاي اسالمي، ووشوي ســمنان) حضور خواهند داشت و در دو بخش تالو و قهرماني جهان در روســيه و مسابقات دانشــجويي تايوان را ساندايمردانپيكارميكنند. پيــشرودارندكهحضوردرجامپارسبهترينآمادهســازي

همچنين تيم ملی ووشــو آمريكا نيز با ارســال فهرست براي آنان محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.