حسيني: هدف گذاري بوكس موفقيت در بازيهاي جاكارتا است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نايب رييس فدراســيون بوكس ســطح بازيهاي كشورهاي اسالمي را نســبت به مســابقات جاده ابريشــم باالتر و كار تيم ملي بوكس را سختتر ميدانــد. روحا... حســيني ضمن بيان اينكه شــروع كار تيمــي بوكس در مســابقات جاده ابريشــم خوب بــود، گفت: «تيم ملي بوكــس ايران جوان شــده اســت و تجربه پايينــي دارد ولي با اين حال از انگيزه بااليي برخوردار اســت. ســطح اين مســابقهها بسيار باال است چون تعدادي از كشورهاي آســيايي حاضر در اين رقابتها بين ردههاي يكم تا دهم جهان و المپيك قرار دارند كه همين مساله نشان از سطح بسيار باالي اين رقابتها و بوكسورهاي حاضر در اين مسابقهها است.»

او در مــورد برگــزاري اردوي تيم ملي در مجموعه ورزشي شــيرودي نيز ادامه داد: «در حــال حاضر به دليل اينكــه خوابگاه نصرت در حال تعمير است مجبور بوديم تمرينها را در مجموعه شيرودي ادامه دهيم تا مليپوشــان از شرايط تمرين دور نشــوند. تمرينها به صورت عادي و با برنامه پيگيري ميشود و به دليل نزديك بودن بازيهاي كشورهاي اسالمي هفتهاي دو روز مسابقههاي درون اردويي برگزار ميكنيم.» حسيني با اشاره به هدفگذاري فدراسيون بوكس خواهان كسب نتيجه مطلوب در بازيهاي كشورهاي اسالمي شد: «تيم ملي بوكس بايد در بازيهاي كشورهاي اسالمي امســال نتايج قابل قبولي كســب كند اما بايد اين را بگويم كه هدفگذاري فدراســيون بوكس با اين تيم ملــي جوان براي بازيهاي آســيايي 2۰18 جاكارتا است.»

عضو كميته فني فدراسيون بوكس با بيان اينكه مشكل غذاي بوكسورها نيز برطرف خواهد شد، گفت: «آشپزخانهاي كه قول آن را به بوكسورها داده بوديم در فدراســيون ساخته شده است. براي بســتن قرارداد به دنبال يك پيمانكار غذايي خوب هســتيم تا بتوانيم اين مشكل را برطرف كنيم. سطح غذايي كه در اينجا پخته ميشــود شايد عالي نباشد ولي قطعا بهتر از غذاي بيرون خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.