پاپي طلسم شكست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي دسته 85 كيلوگرم تيم ملي وزنهبرداري نوجوانان كشورمان با كسب يك مدال برنز براي ايران به پايان رسيد.

در مسابقات نوجوانان قهرماني جهان در تايلند مدال برنز مجموع دســته 85 كيلوگرم به ايران رسيد. در ادامه رقابتهاي وزنهبرداري قهرماني نوجوانان جهان و در هفتمين روز از مســابقات كه در شهر بانكوك تايلند در حال برگزاري است، اميررضا عسگري و مهدي پاپي مليپوشان كشــورمان در گروه A دسته 85 كيلوگرم، به مصــاف 9 وزنهبردار ديگر رفتند كــه در پايان مهــدي پاپي با ثبــت مجموع 4۰3 كيلوگرم به مدال برنز مســابقات رسيد. مهدي پاپــي در حركت يك ضرب وزنه 132 كيلوگرمي را باالي سر برد و هفتم شد.

در دو ضــرب مهدي پاپي با ثبت وزنه 172 كيلوگرم چهارم شــد تا در مجموع با ركورد 4۰3 كيلوگرم سوم شود.

ديگر نماينده ايران در اين دســته اميررضا عسگري بود كه در حركت يك ضرب وزنه 135 كيلوگرمي را باالي سر برد اما پنجم شد. او در دو ضرب هم ۰61 كيلو را باالي ســر برد تا با مجموع 295 كيلوگرم در مجموع هفتم شود. مدال برنز مهدي پاپي اولين مدال ايران در اين رقابتها بود كه بعد از هفت روز به دست آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.