توخل: حقمان بود كه اينگونه ببازيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

تومــاس توخــل، مربــي بوروســيا دورتمونــد پس از شكســت چهار بر يك تيمش مقابــل بايرن مونيــخ درباره اين بازي صحبــت كرد. او پــس از بازي در آليانــس آرهنا گفت كه هيــچ راهي براي مقابله با بايرن وجود نداشت. او همچنين به ديــدار پيش رو برابر موناكو پرداخت و گفت كه در اين مســابقه ليگ قهرمانان، كدام بازيكنان ميتوانند به ميدان بروند.

توخل درباره اينكه بازي به سود چه تيمي بــود، گفــت: «در كل، امروز هيچ راهي براي رقابت بــا بايرن كه در چنين ســطحي بازي ميكند وجود نداشت. ما درخشان شروع كرديم و در ده دقيقه اول خيلي عالي بــازي كرديم. ناگهان عجيب بود كه نتيجه با دو ضربه اول بايرن دو بر صفر شد. اين باعث شد كه كاري كه پيش رو داريم فوقالعاده سخت شود، بهويژه با در نظر گرفتن اوضــاع بازيكنانمان. بازي به نحوي پيش رفت كه كم و بيش، ديگر غيرممكن شــده بود كه بتوانيم اوضاع را برگردانيم.»

دورتموند در اين مسابقه فرصتهايي براي گلزني داشــت كه از دستشان داد. آنها پس از اينكه اين فرصتها را از دست دادنــد، گل خوردند. توخــل در اين باره گفت: «ما به اندازه كافي عالي كار كرديم و توانســتيم يك گل بــه حريف بزنيم و فاصله را كم كنيم اما زماني كه گل سوم را دريافت كرديم، همــه چيز ديگر تمام شد. ما فرصتي بســيار عالي داشتيم كه اوباميانگ گل بزند اما توپ را از روي خط برگرداندند. در كل، زمان زيادي را صرف تعقيب توپ كرديم و ديگر آن درخشش هميشگي را نداشتيم. اين شكست بسيار تلخي است.»

او درباره اينكه تيمش خوششــانس نبود هم گفــت: «قبل از ايــن بازي هم اوضاع ما به اندازه كافي پيچيده بود. اين بازي هم اصال به ســود ما پيش نرفت. ما واقعا شايســته شكستي ســنگين بوديم. ما نياز داشــتيم كه در بهترين فرم خود باشــيم، با تيمي كه كامال آماده است، تا بتوانيم در سطح بايرن رقابت كنيم.»

گونسالو كاســترو، بازيكن دورتموند اين بــازي را به دليــل مصدوميت ترك كرد. توخل گفت: «او دچار مشكل عضالني شــد و مجبور شــد كه از بازي بيرون بيايد.»

دورتموند اين هفتــه با موناكو در مرحلــه يكچهــارم نهايــي ليگ قهرمانــان بازي دارد. توخل درباره اوضاع بازيكنــان پيــش از اين مســابقه صحبت كرده و گفتــه: «اميدواريم كــه يوليان وايگل و شينجي كاگاوا برگردند. به نظرم لوكاژ پيشچك كه مقابل بايرن استراحت كرد هــم ميتواند در بازي بــا موناكو به ميــدان بــرود. اينكه به ديگــر بازيكنان مصدوم بازي بدهيم خالف عقل است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.