كوتينيو گلزنترين برزيلي تاريخ ليگ برتر

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فيليپ كوتينيو گلزنترين برزيلي تاريخ ليگ برتر شــد. او در جريان ديدار با اســتوك ســيتي در حالي كــه ليورپول با يــك گل عقب بود، گل تســاوي را به ثمر رســاند و آمار گلهاي خود در ايــن رقابتها را به 30 رساند.

بازيكن ســابق اينتر بــا گلزني در ديدار قبلي ليورپول كه برابر بورنموث برگزار شد، با ركورد جونينيو برابر شد و حاال به تنهايي در صدر اين جدول قرار گرفته.

جونينيو كه سابقه بازي در اتلتيكومادريد و ســلتيك را دارد و حاال بازنشسته شده، در سه دوره بازي براي ميدلزبورو گلهاي خود را زد.

البتــه كوتينيو ممكن اســت با رقابت همتيمي خود، روبرتو فيرمينو روبه رو شــود كــه گل دوم اين بازي را زد. او كه ســال 2015 از هوفنهايم به ليورپول آمده، 20 گل در ليگ برتر زده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.