قطار آبی به ايستگاه تاشكند رسيد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالل كه صدرنشيني گروه خود را يدك ميكشد ظهر فردا در تاشكند ميهمان لكوموتيو است. اين بازي ميتواند براي اســتقالل به منزله قطعي كردن صعود از اين گروه باشد. آبيها بايد بازي با رقيب ازبك را جدي بگيرند تا پس از ســالها دوباره در مراحل حذفي ليگ قهرمانان آسيا ديده شوند. صعود از گروه A آسيا اعتبار تازهاي به منصوريان و جوانهــاي با انگيزهاش خواهد داد. منتظر پيروزي دوباره آبيها در رقابتهاي آسيايي ميمانيم. قرار ما فردا ظهر...

*** استقالل شش امتيازي است و براي صعود از گروه الاقل به چهار امتياز ديگر نياز دارد. آبيها در بازيهاي دور رفت همين لكوموتيو را در ورزشگاه آزادي با 2 گل مغلوب كردهاند و تجربه كسب پيروزي مقابل اين تيم را دارند اما به طور قطع شرايط بازي ظهر فردا با بازي قبل كامال متفاوت اســت چون نماينده ازبكستان با انگيزه جبران آن شكســت و افزايش شانسهاي صعودش گام به ميدان بازي ميگذارد.

ازبكها در تهران هم تيم آنچنان دست و پا بستهاي نبودند اما اسير فرصت طلبي استقالل شدند و در نهايت با شكست تهران را به مقصد تاشكند ترك كردند. در آن بازي استقالل با نظم و انضباط بسياري مقابل حريفش ايســتاد و در عمليات دفاعي و هجومي كامال بينقص بود. چنانچه همان نمايش در تاشــكند هم تكرار شود استقالل حتي شــانس پيروزي دوباره مقابل لكوموتيو را هم خواهد داشــت اما يك امتياز هم براي منصوريان و شــاگردانش نتيجه بدي نيســت و آنها ميتوانند در بازيهاي آتي امتيازهاي الزم را براي صعود از اين گروه جمع كنند و نبايد براي رســيدن به حداكثرها آنچنان ريســك كرد. گرچه استقالل در بازي با گسترش فوالد آن تيم هميشــگي نبود و بسيار بيانگيزه نشان داد اما اگر مالك را بازيهاي گذشــته در ليگ قهرمانان آسيا قرار دهيم بدون شــك تيم منصوريان اقبال بســياري براي گرفتن امتياز از بازي ظهر فردا خواهد داشــت و به احتمال فراوان دست پر ايستگاه تاشكند را به سمت تهران ترك خواهد كرد.

منصوريــان در بازي ظهر فردا هيچ محرومي ندارد و گفته ميشود مصدوماني همچون وريا غفوري هم به شرايط بازي رســيدهاند كه اين شرايط دست سرمربي اســتقالل را براي انتخاب بهترين تركيــب ممكن باز ميگذارد. رحمتي دروازهبان است، شاید پادو

هم برگردد مهدي رحمتي قطعا دروازهبان اســتقالل است و دوباره در تركيب آبيها ديده خواهد شد. درباره حضور او هيچ ترديــدي نبايد به ذهن راه داد چون منصوريان نشــان داده در بازيهاي ســخت هرگز به سيدحسين حســيني اعتماد ندارد و اين مهدي رحمتي اســت كه اطمينان خاطر او را جلب ميكند. مســاله مهم شاكله دفاعي اســتقالل اما بازي كردن يا بازي نكردن مهدي رحمتي نيســت. پرسش اين است كه چه بازيكناني در قلــب خط دفاع قرار ميگيرند و آيا منصوريان بار ديگر از زوج رابسون و حسيني استفاده ميكند؟ طي روزهاي گذشــته خبرهايي دال بر بازگشــت پادواني به تركيب شنيده شده كه خبر كذبي هم نيست. پادو پس از طي دوران نقاهت و رسيدن به مرز آمادگي بي شك بهترين گزينه براي منصوريان اســت. او در بازيهاي آســيايي عملكرد درخشــاني داشــته و يكي از مهرههاي خوب استقالل محســوب ميشــود. البته اگر بازي با االهلي امارات را از ذهن دور كنيم كه اين مدافع هرگز نمايش خوبي نداشت.

2 هافبك دفاعي یا فقط امید؟ درباره تركيب استقالل پرسشهاي ديگري هم هســت. اينكه منصوريان از وجود دو هافبك دفاعي بهره ميگيرد يا تيمش را تنها با يك هافبك دفاعي به ميدان بازي با لكوموتيو ميفرستد؟ اين پرسش را وقتي ميتوان پاسخ داد كه تركيب بازي با ازبكستان از ســوي منصوريان اعالم شــود. در واقع بزرگترين معماي تركيب آبيهــا در بازي ظهر فردا در همين نقطه اســت. جايي كه ســرمربي آبيها بايد تصميم مهمي اتخاذ كند. اگر بــه واقع كدورتها ميان او و اميــد نورافكن از بين رفته باشــد اين بازيكن جوان گزينه مناسبي براي بازي كردن كنار اميد ابراهيمي اســت. نورافكن هم به مانند پادوانــي در بازيهاي آسيايي عملكرد خوبي داشته و گزينه بسيار ايدهآلي براي بازي در اين پســت محسوب ميشود. حضور توأمان او و اميد كمربند خط مياني استقالل را سفت و محكم خواهد كرد و آبيها را با استحكام تاكتيكي بيشــتري به مقابله با يكــي از تيمهاي فيزيكي اين گروه خواهد فرستاد.

و باز هم زوج كاوه و قرباني در خط حمله اســتقالل هم دور از ذهن نيســت كه كاوه رضايي و علي قرباني در كنار هم قرار بگيرند. بازيكناني كه اعتماد كامل عليرضا منصوريان را جلب كردهاند و جزو خوبهاي اســتقالل در ماههاي اخير محســوب ميشــوند. زوج كاوه و قرباني اين حســن بزرگ را براي استقالل خواهد داشت كه در جنگها و نبردهاي فيزيكي كه خاص بازيكنان ازبك است، كفه ترازو را به سمت استقالل سنگين كنند. اين زوج البته پشــت ســر خود بهنام برزاي را هم ميبيند. بازيكني انرژيك و با انگيزه كه اگر در موقع لزوم به بازي گرفته شود، قادر است خواســتههاي منصوريان را به خوبي برآورده سازد. تركیب احتمالي استقالل دروازهبــان: مهدي رحمتــي- مدافعــان مياني: پادواني، رابســون جانواريو- مدافعان كناري: خســرو حيدري، مجتبي حقدوســت- هافبكهاي دفاعي: اميد ابراهيمي، اميد نورافكن (فرشــيد باقري)- هافبكهاي هجومي: فرشيد اسماعيلي، محسن كريمي- مهاجمان: علي قرباني، كاوه رضايي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.