خسرو به دنبال تكرار خاطره شيرین تاشكند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبك اســتقالليها كــه در آخرين حضور اين تيم در تاشــكند نمايشي قابل قبول داشته اميدوار است بتواند دوباره اين نمايش را تكرار كند. در اين ديدار خســرو حيدري براي استقالل از ابتدا به ميدان رفت و روز بسيار خوبي را پشت سر گذاشت.

هافبك آبيها در آن ديدار در نيمه اول پايه گذار گل اول اســتقالل بود؛ با پاس عمقي كه به جركوويچ داد، باعث شــد تا استقالل اولين گل بازي را وارد دروازه حريف كند.

در ادامه بازي اســتقالل گل مساوي را از نسف قارشي دريافت كرد اما باز هم حيدري توانســت براي اســتقالليها چاره ساز شود. حركت انفرادي حيدري از ســمت راست با ســانتر خوب اين بازيكن همراه شد اما اين ســانتر به دست بازيكنان نسف برخورد كرد تا داور مسابقه ضربه پنالتي به سود استقالل اعالم كند.

جباري نيز اين ضربه را تبديل به گل كرد تا اســتقالل در روزي كه حيدري نمايش فوقالعادهاي داشــت، برنده بازي باشد. خسرو حيدري كه در ديدارهاي گذشته يكي از مهرههاي اصلي منصوريان بوده اميدوار اســت بتواند با نمايشي قابل قبول در تاشــكند دوباره خاطرات شيرين استقالل از ازبكســتان را تجديد كند و البته مانند 5 سال گذشته، پايه گذار صعود اين تيم باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.