ركورد كاپيتان استقالل حفظ ميشود؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

كاپيتان اســتقالل انگيزه زيادي دارد كه در بازي فــردا برابر لكوموتيو ركــورد كلين شــيت خــود در ليگ قهرمانان را آسيا را روياييتر كند.

مهدي رحمتي در بازي رفت برابر لكوموتيو موفق شد با بسته نگه داشتن دروازهاش هفدهمين كلين شيت خود در تاريــخ رقابتهاي ليــگ قهرمانان آســيا را به ثبت برساند و در بين تمام دروازهبانهايــي كــه تا حــاال در اين رقابتها شــركت كردهاند بهترين آمار را دارد. رحمتــي حاال ميتواند با كلين شــيت در بازي فردا برابر لكوموتيو اين آمار را بهتر از قبل كند و به هجدهمين كلين شــيت خــود در ايــن رقابتها برســد كه اگر اين اتفاق بيفتد آمار او جاودانهتر از قبل ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.