علت عصبانيت شديد سعداوي از چاگو

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســعداوي و تيمش با وجــود ارائه فوتبال زيبا در هفتههاي گذشته موفق به كسب پيروزي نشــده و از همين رو تحت فشــار قــرار گرفته. ســعداوي با تغييراتي كــه در تركيب فــوالد ايجاد كرده بود اميدوار به شكست سپاهان بود اما شــاگردانش باز هم موفق به پيروزي نشدند و در نهايت فقط يك امتياز سهم آنها از اين بازي بود.

ماتياس چاگو بازيكن كامروني سه فصل اخير فوالد در دقيقه 2۸ به عنوان يــار تعويضي به جاي بختيــار رحماني زننــده تك گل فوالد به ميدان رفت كه نتوانست عملكرد چندان موفقي داشته باشد.

حتــي در يكــي، دو مــورد با لو دادن توپ براي تيمش خطرســاز ظاهر شــد. چاگو بــا وجود آنكــه چند بازي نيمكتنشــيني را تجربه كرده به هيچ عنوان اعتراضي به كادرفني نداشــته اما نعيم سعداوي به دليل فشارهاي زيادي كه در اين بازي متحمل شده به انتقاد او پرداخته كه شايد منطقي نبوده.

چاگو با وجود انتقــادات تند نعيم ســعداوي منش و رفتار حرفهاي خود را فراموش نكرد و به صحبتهاي او بدون كوچكترين واكنشــي گوش داد. به نظر ميرسد نعيم ســعداوي حساب ويژهاي روي چاگو باز كرده بود و از او انتظارات زيادي داشــت كه به خواستهاش نرسيد و بــه همين دليل به انتقــاد از بازي او پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.