مهاجري: باالخره اقبال به ما لبخند زد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدرضا مهاجري ســرمربي پديده مشــهد كه بــه 5 پيروزي پياپــي رســيده، در مــورد بازي آينده تيمش مقابل تراكتورســازي ميگويــد: «بــازي بــا تيمي مثل تراكتورسازي در همه حال سخت اســت. اصال و ابدا بــه نتيجه اخير اين تيم برابر صبــا فكر نميكنيم و ميدانيم كه تراكتورســازي تيم بزرگي اســت. شــرايط خاصي در تيم حاكم شده كه ناشي از همدلي است، 5 پيروزي متوالي انصافا يكي از بهترين خاطــرات را براي ما در اين ليگ سخت رقم زده. خوشحالم كه باالخره اقبال به ما لبخند زد و نتايجي كه از ابتداي فصل اليقش بوديم در نهايت نصيبمان شد.»

مهاجري درباره شكستناپذيري پديــده برابــر تراكتورســازي ادامه ميدهــد: «آمار و ارقــام براي هيچ تيمي گل نميسازند. قلعهنويي مربي ســرد و گرم چشيدهاي است كه كار خود را به خوبي بلد اســت. بازي با صبا و حواشي و جو خاص آن يك بار اتفاق ميافتــد. ضمن اينكه گلهاي دوم و سوم صبا هم در وقتهاي تلف شده به ثمر رسيد.»

سرمربي پديده در رابطه با اينكه در بــازي با پرســپوليس در آزادي، جشــن قهرماني قرمزهاي پايتخت برگزار ميشود، ميگويد: «فعال تمام فكــر و ذكر ما روي تراكتورســازي اســت و به ديگــر ديدارهاي خود و كسب سهميه فكر نميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.