كار بنياد را يكسره كن!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز مير مطهریان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

حاال وقت آن رسيده كه پيروزي تان مقابل بنيادكار در تاشكند را در اصفهان و پيش روي هواداران تكرار كنيد.

در هفتهاي كه گذشت، تمرينات خيلي خوبي داشــتيم كه قطعا ميتواند به هركــدام از بازيكنان ذوبآهن كمك كنــد تا همــه تواناييهاي شــان را به نمايش بگذارند. من هم تمام تالشــم را ميكنم كه در كنار بازي خوب، گل هم بزنم.

جالب است كه ذوبآهن حتي وقتي در ليگ شــرايط مناســبي ندارد، باز هم در رقابتهاي آسيايي عملكرد قابل قبولي از خود نشــان ميدهد.

به نظر من جــو تيم ذوبآهن و راه و رســم اين تيم، آســيايي است. در اين ســالهايي كه در ذوبآهن بودهام در رقابتهــاي آســيايي نتايــج خوبي گرفتهايم. شــايد بتوانم بگويم ذوبآهن بهتريــن نتايــج يــك تيــم ايراني در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا را به نام خود ثبت كرده. جو و سيستم باشگاه ما آسيايي است و به همين دليل حتي در بدترين شــرايط هم ميتواند خود را با شرايط بازيهاي آسيايي وفق دهد.

چنين تيمي چرا در رقابتهاي ليگ بايد دچار افت شود؟

بدشانســي در بازيهــاي ليگ بدجوري گريبان تيم مــا را گرفته. اگر دقت كرده باشــيد ما در بيشتر بازيها جلو هســتيم و اتفاقا موقعيتهاي گل زيــادي هم داريم امــا روي يك غفلت، گل ميخوريم و بازي برده را با مساوي عوض ميكنيم.

مثل بازي با صنعت نفت كه گلت ضايع شد.

دقيقــا. صنعت نفــت يك توپ به ســمت دروازه مــا آورد و همان يك توپ هم شــد گل مســاوي. آن هم در مسابقهاي كه ما ميتوانستيم با گلهاي بيشتر برنده باشيم.

موفقيت در بازيهاي آسيايي اما ميتوانــد روي عملكردتان در رقابتهاي ليگ هم تأثيرگذار شود.

صــد در صــد همينطور اســت. ذوبآهن بازي مقابــل بنيادكار را ببرد، روحيه تيم باال ميرود. در واقع پيروزي ما در اين بازي هم براي بازيهاي بعدي مــان در آســيا تأثيرگذار اســت و هم بازيهاي ليگ.

با كار سختي كه در ليگ براي كسب ســهميه در پيش داريد، به شــدت به روحيه و توان بازيكنان نياز داريد.

بله، 4 بازي ديگر پيش رو داريم كه هركــدام براي مان حكــم فينال را دارد. براي كســب سهميه آسيا هم بايد با رقيبان سرســختي چون اســتقالل، تراكتورسازي، ســپاهان و حتي پيكان بجنگيم.

اين روزها مجتبي حسيني براي تقويت روحيه بازيكنان چه تدابيري انديشيده؟

فعال همه تمركزمان روي بازي با بنياد كار اســت و آقاي حسيني مدام به ما ميگويند كه مــا نماينده ملت ايران و تيم ملي ايران در رقابتهاي آســيايي هســتيم. به نظر من ايــن جمله خيلي انگيزه يك بازيكن را باال ميبرد و خيلي روي ما تأثير گذاشته.

خبرهايي منتشــر شده درباره اينكه سرباز هســتي و به احتمال زيــاد در پايان فصل براي گذراندن خدمت ســربازي از ذوبآهن جدا ميشوي.

من فعال دانشجو هستم و تصميم گيري درباره اينكه از دانشــگاه انصراف بدهم و به خدمت سربازي بروم يا بمانم و فوتبالم را بازي كنم دست خودم است. با اين حال هنوز هيچ تصميمي نگرفتهام و هيچ چيز درباره جداييام از ذوبآهن مشخص نيست. ترجيح ميدهم در اين رابطه آخر فصل صحبت كنم.

هفته بيست و هفتم

جمعه 96/1/25 سپاهان- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه نقش جهان اصفهان، ساعت: 19 نفت تهران- فوالد خوزستان، ورزشگاه تختي تهران، ساعت: ۸1 پديده مشهد- تراكتورسازي تبريز، ورزشگاه ثامناالئمه مشهد، ساعت: 17 صنعتنفت آبادان- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه تختي آبادان، ساعت: ۸1

شنبه 96/1/26 استقالل- صباي قم، ورزشگاه آزادي تهران، ساعت: 19 استقالل خوزستان- سايپا، ورزشگاه غدير اهوازر، ساعت: 19:1۰ پيكان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه شهداي شهر قدس، ساعت: 17:3۰ ماشينسازي تبريز- پرسپوليس، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت: 17 هفته بيست و هشتم سهشــنبه ،96/1/22 هفته چهارم ليگ قهرمانان آســيا، ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت 20 داور: محمد تقي الجعفري كمكها: روني گــو مينجي، ليم كوك هنگ (هر سه از سنگاپور)

نگاه فني: بنيادكار در بازي رفت و در خانــه خود بــا 2 گل از ذوبآهن شكســت خورد. البته دو بــازي ديگر بنيادكار در اين مرحلــه از رقابتهاي آســيايي هــم اوضاع بهتري نداشــت و نماينــده ازبكســتان در رقابتهاي آســيايي، هر ســه مســابقه خود را با شكســت پشت سر گذاشــته است. به همين خاطر اســت كه حــاال خيليها بازي بنيادكار و ذوبآهن در فوالد شهر اصفهــان را به نوعي مســابقهاي براي اعاده حيثيت ايــن تيم در اين دوره از رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا ميدانند. همين داليل كافي اســت تا شاگردان مجتبي حسيني، بنيادكار را دست كم نگيرند. بخصوص كه ذوبآهن هم براي صعود به مرحله بعد رقابتهاي آسيايي و هم بــراي افزايش روحيــه بازيكنان براي شكســتن طلسم تســاويها در رقابتهاي ليگ، به سه امتياز اين بازي نيــاز دارد. گرچه بازيكنــان ذوبآهن نشان دادهاند كه در بازيهاي آسيايي بــه نســبت رقابتهاي ليــگ، انگيزه باالتــري دارند اما ايــن موضوع باعث نميشود كه مأموريت حساس مجتبي حسيني در روحيه دادن به بازيكنانش پيــش از بازي بــا بنيــادكار را ناديده بگيريــم چون او هم مثــل بازيكنانش به خوبي ميداند كــه پيروزي در اين رقابتهاي آسيايي تا چه اندازه ميتواند تيمش را جلو بيندازد. ذوبآهنيها كه هميشه شخصيت آسيايي شان را حفظ كردهانــد، حاال عالوه بر اينكه به صعود از گروه شــان اميد دارند، ميتوانند با موفقيــت در اين بازيهــا، به افزايش انگيــزه بازيكنان بــراي ارتقاي جايگاه شان در جدول ردهبندي ليگ و كسب سهميه آسيا اميدوار باشند.

تركيب احتمالي ذوبآهن

دروازهبــان: رشــيد مظاهــري - مدافعــان مياني: حجت حــق وردي، محمد نژادمهــدي - مدافعان كناري: مهران درخشــانمهر، علــي حمام – هافبكها: محمدرضا حســيني، دانيال اسماعيليفر، مهدي مهديپور، احسان پهلــوان، مهدي رجــبزاده - مهاجم: جري بنگستون

پنجشنبه 96/1/31 پرسپوليس- پديده مشهد، ورزشگاه آزادي تهران، ساعت 17:45 گسترش فوالد تبريز- نفت تهران، ورزشگاه بنيان ديزل تبريز، ساعت 17:45 ذوبآهن اصفهان- ماشينسازی تبريز، ورزشگاه فوالدشهر، ساعت 17:45 سايپا- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه دستگردي تهران، ساعت 17:45 فوالد خوزستان- استقالل خوزستان، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 17:45 صبای قم- سپاهان، ورزشگاه يادگار امام (ره) قم، ساعت 17:45 سياهجامگان مشهد- پيكان، ورزشگاه ثامناالئمه مشهد، ساعت 17:45 تراكتورسازی تبريز- استقالل، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت 17:45

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.