تراكتور خسارت صندليهاي ورزشگاه قم را ميدهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

صادق باراني، هافبك پيكان كه ســابقه بازي در تيم جوانان استقالل تهران را نيز در كارنامه دارد دو فصل پيش با كريم باقري يكي از آرام ترين مربيان فوتبال ايران در بازي با پرسپوليس درگير شد و جرو بحث لفظي به راه انداخت. هافبك پيكان پيش از بازي اخير تيمش برابر پرسپوليس كري خواند و با انتشار ويدئويي مدعي شد كه اگر موفق به گلزني برابر تيم برانكو شــد سرش را از ته بتراشــد. همين كري كليد درگيري با مهدي طارمي و ساير پرسپوليسيها و در نهايت اخراج صادق باراني از زمين را زد.

حاال سايت باشگاه پيكان با انتشار بيانيهاي از قول باراني، بابت اتفاقاتي كه در اين بازي افتاده ابراز پشــيماني كرده اســت: «آنچه در ســاعتها و روزهاي ســخت وتلخ پس از بازي با پرســپوليس بر من گذشت، تجربهاي تــازه و البته با ارزش براي من بود. به قول مربيام مجيد جاللي شكســت مقابل پرسپوليس براي همه ما يك باخت تلخ بود. تيم ما در روزي كه يك بــازي مردانه را در مقابل حريف قدرتمند خــود و ۰5 هزار هوادارش ارائه داد، هم كتك خورد، هم ناسزا شنيد، هم با تصميمات ناعادالنه داور مواجه شد و در پايان هم محكوم به بي اخالقي شد. به هيچ وجه قصد ندارم رفتار و واكنش ناخواســته و صد البته غيــر حرفهاي كه در مقابل مهدي طارمي داشتم را توجيه كنم. آن اتفاق به هيچ وجه نه در شأن من بود، نه در شأن تيم و باشگاهم و نه در دنياي حرفهاي فوتبال توجيهي براي آن وجود دارد اما ناســزاهايي كه من و هم تيمي هايم چه در داخل و چه بيرون از زمين شنيديم، آستانه تحمل هر انساني را كم ميكند.

پس از پايان مســابقه هم متاسفانه در صفحه اينستاگرام و در تلگرامم بــا بدترين توهينها به خــودم و خانوادهام كه قطعــا در اين اتفاقات هيچ تقصيــري نداشــته و ندارند مواجه شــدم. افرادي كه قطعا حسابشــان از هواداران فهيم پرسپوليس جداست، آنچه اليق خودشان و خانواده شان بود را به من و خانوادهام نسبت دادند. با اين حال دوست دارم بابت تمام اتفاقات ناخواسته ايجاد شده از هواداران اصيل و واقعي پرسپوليس، دوستانم در اين تيم و همينطور كادرفني، هم تيميها و مسووالن باشگاه پيكان عذرخواهي كنم.»

هواداران بازداشت شده تيم تراكتورسازي در قم با تعهد مديرعامل اين باشگاه آزاد شدند. اسماعيل قليچخاني، رييس كانون هواداران باشگاه تراكتورسازي درباره آخرين وضعيت هواداران بازداشت شده در جريان ديدار مقابل صباي قم اينطور توضيح ميدهد: «روز جمعه 3 تن از هواداران ما كه از شهرهاي قم و تبريز بودند در جريان اين ديدار بازداشــت شــدند و به كالنتري و پس از آن دادسرا اعزام شدند. طبق شكايت اداره ورزش و جوانان قم اين هواداران طبق قرار دادسرا به ۰۰1 ميليون تومان وثيقه و زندان محكوم شده بودند كه آجورلو مديرعامل باشگاه تعهد كرد تا هزينه صندليهاي شكسته جبران شود و بنده هم بهعنوان رييس كانون تعهد دادم.» 14 گل مهدی طارمی (پرسپوليس) 13 گل ساسان انصاری (فوالد) 12 گل گادوين منشا (پيكان) 10 گل محمد قاضی (نفت تهران) 9 گل حسن بيتسعيد (استقالل خوزستان)، مرتضی تبريزی (ذوبآهن)، لوسيانو پريرا (گسترش فوالد) 7 گل كاوه رضايی (اســتقالل)، رحيم زهيوی (استقالل خوزستان)، فرزاد حاتمی (تراكتورسازی)، مهدی رجبزاده (ذوبآهن)، مسعود حسنزاده (سپاهان)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.