كورس آسيايي تا كجا ادامه مييابد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

از بين هشــت تيم ليگ برتري كه براي كسب سهميه پليآف احتمالي ليگ قهرمانان تالش ميكنند تنها يك تيم در هفته بيســت و ششــم ليگ برتر برنده شــد و آن پديده بود كه از ابتداي سال 96 به جمع هفت تيم ديگر اضافه شــد. نماينده مشــهد كه تا قبل از رقابتهاي هفته بيست و پنجم خيلي در معادالت آسيايي به حســاب آورده نميشد با كســب چهارمين و پنجمين پيروزي پياپي خود در 2 هفته اخير ليگ برتر شانس گرفتن مجوز حضور در ليگ قهرمانان را پيدا كرد. ذوبآهن و سپاهان كه همامتياز با يكديگر فعال از بيشترين شــانس براي تصاحب رده چهارم جدول برخوردارند در اين هفته نتايجي كامال مشابه گرفتند تا رقابت فشرده آنها همچنان ادامه داشته باشد. تيمهاي تهراني پيكان و نفت هم كه نزديكترين تعقيبكننده 2 تيم اصفهاني بودند با شكست در ديدارهاي اين هفته از هدف خود دور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.