كسر قرارداد در انتظار كاظمي و شاگردانش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مديران باشــگاه ماشينســازي از نتايج اخير اين تيم ناراضي هســتند و ميخواهند بازيكنان و كادر فني را جريمه كنند. ســقوط ماشينســازي به ليگ دسته يك پس از شكســت مقابل پديده تا حد زيادي قطعي شد و مديريت باشگاه ماشينسازي به شدت از اين اتفاق و نتايج گرفته شده ناراحت است. در اين راستا، باشگاه تبريزي قصد دارد درصد قابل توجهي از قرارداد اعضاي كادر فني و بازيكنان اين تيم را كســر كند.ســهرابي، مديرعامل باشگاه ماشين سازي در همين رابطه گفته: «يكي از داليلي كه باعث نتايج ما شد، فاصله كم بين پايان ليگ دسته يك و شروع ليگ برتر بود. در اين فرصت كم عجوالنه و احساساتي در جذب بازيكن عمل كرديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.