ورزشگاهي به رنگ حسرت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين ورزشگاه نيمهكاره، هماني است كه فوالديها پيش از نخستين قهرمانيشان در ليگ برتر ساخت آن را كليد زده و گفته بودند سه ساله بهرهبردارياش ميكنند اما بعد از 12 سال، تازه به اين شكل درآمده است. براي ساخت اين ورزشگاه 27 هزار نفري، باشگاه فوالد ورزشگاه اختصاصي باشگاه آژاكس را الگو قرار داد و كار را سپرد به مهندسان هلندي. گفته بودند قرار است يك هتل هم در كنار اين ورزشگاه ساخته شود اما امروز به تلخي ميشنويم كه فوالديها شايد حتي شانس استفاده از اين ورزشگاه را هم نداشته باشند چرا كه باشگاه به بهانه كمبود بودجه، تصميم به واگذاري آن گرفته و در اين رابطه حتي با شــهرداري و بخش خصوصي به توافق رســيده اســت. كار نصب صندليهاي ورزشــگاه اختصاصي فوالد خوزســتان به پايان رسيده و گيتهاي ورودي تماشاگران هم در حال تكميل است كه اين گيتها براي نخستين بار در ايران به وسايل الكترونيكي تجهيز شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.