فوتسال ژاپن در تور اروپا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تيمملي فوتســال ژاپن طي يك ماه گذشــته آمادهسازي بي ســر و صدايي را با حضــور در اروپا و برگزاري 5 بازي تداركاتي آغاز كرده اســت. فوتسال ژاپن بعد از مسابقات جام ملتهاي آســيا كه بــا ناكامي اين تيــم همراه بود، دســت به جوانگرايي زد و قصــد دارد در دوره بعدي اين رقابتها و همچنين مســابقات جام جهاني 2020 جبران مافات كند. ژاپنيها در همين ارتباط بازيهاي تداركاتي زيــادي را پيشبيني كرده و به هميــن منظور طي چند هفته گذشته يك تور اروپايي را براي خود تدارك ديدهاند. تيمملي فوتســال ژاپن ابتدا به مجارستان رفت و دو بازي تداركاتي بــا اين تيم انجام داد كــه ماحصل اين بازيها يك تساوي و يك پيروزي براي چشم باداميها بود. بازي نخســت اگر چه با نتيجه تساوي يك بر يك تمام شد اما ژاپن در بازي دوم توانست با سه گل مجارستان را شكست بدهد. بازي با اسلووني، برنامه ديگر تيمملي فوتسال ژاپن بود. اين دو تيم طي چهار روز، ســه بازي تداركاتي با هم برگزار كردند كه تيم آسيايي نتوانست حتي در يكي از اين ديدارها پيروز شود. در بازي اول تيم ژاپن با نتيجه 5 بر 2 مغلوب اسلووني شد. بازي دوم دو تيم با تساوي 2 بر 2 به پايان رسيد و بازي سوم هم با سه گل به سود تيم اروپايي خاتمه پيدا كرد. با اين حال برونو گارسيا سرمربي تيمملي فوتســال ژاپن از آنچه تيمش در بازيهاي تداركاتي اخير به دســت آورده، راضي به نظر ميرســد كه گفته: «فكر ميكنم اين بازيها آمادهسازي خوبي براي بازيكنان ژاپن براي مســابقات آينده از جمله بازيهاي داخل سالن آسيا و جام ملتهاي آسيا باشد. اين مسابقات همچنين فرصت خوبي براي بازيكنانــي بود كه در اروپا بازي ميكنند چرا كه اين تنها شــانس آنها براي همراهي تيمملي در ســال جــاري بود. به نظرم اين مســابقات بــراي بازيكناني هم كــه پيش از اين فرصت زيادي براي حضور در مســابقات بينالمللي نداشتهاند، تجربه بسيار خوبي بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.