روز خداحافظي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

خداحافظي آرش برهاني از اســتقالل را با درشتترين فونت نوشته بوديــم. تصميمي كه آرش بعــد از هفتهها ســكوت، در واكنش به نيمكتنشــينيهايش گرفتــه بــود. در فاصله يك بــازي مانده به شــهرآورد، برانكو گفته بود در بازي با ملوان ريســك كنار گذاشتن هيچ ســتارهاي را به جان نميخرد و دعواي محرم و اســتيماچ هم ديگر اتفاق مهمي بود كه به آن اشــاره كرديم. اســتقبال وزير وقت ورزش از ورود تفكرات تازه به فوتبال هم شــايد مهر تاييدي بود بر قطعيت تغييرها.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.