كيروش؛ مردي براي يك ملت

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ســایت انگلیســي »thesefootballtimes.co« در مقالهاي بــا عنوان «کيروش مردي بــراي یك ملت» مينویســد: «نام کارلوس کيروش باعث ایجاد احساسات متفاوتي در ذهن هواداران باشــگاهها و کشورهایي ميشود که او در طول سالها در آنجا سرمربیگري یا مربیگري کرده است. به طور کلي هواداران پرتغالي به او دیدي تحقیرآمیز بابت عملکردهایي بيثباتانه و رفتاري تهدیدآمیز مقابل تیم مبارزه بــا دوپینگ، دارند. هواداران رئال مادرید هم حضور کوتاه مدت او در این تیم را که به دلیل کســب یکســري نتایج باعث شــد تیمش در رده چهــارم اللیگا کارش را به پایان ببرد، یك شکست ميپندارند.

این در حالي است که هواداران منچستریونایتد به طور کلي نگاهي توأم با احترام و تحســین نســبت به کيروش دارند. مربي که در زماني که بهعنوان دســتیار فرگوسن در منچســتریونایتد فعالیت ميکرد، مورد توجه سرالکس بود. براي هواداران تیم ملي فوتبال ایران از او بهعنوان یك ناجي یاد ميشــود. سال ها ســلطه ایران بر فوتبال آسیا متوقف شده بود، کشوري که مردمانش دیوانه فوتبال هستند حاال کمکم به آن افتخارات پیشین خود نزدیك ميشوند.

بــا اینکه از زمان حضور کيروش در ماه آوریل 2011 در ایران، این تیم هنور در ســطح قارهاي بهعنواني نرسیده اما ســبك بازي تیم ملي به طور قابل توجهي تغییر کرده اســت و احتماال قابل توجهترین عملکرد تیم تحت هدایت وي بــازي مقابل آرژانتین در مرحلــه گروهي جام جهاني 2014 بــود که دروازهشــان تنها در دقیقــه 90+1 بازي توسط نابغهاي به نام لیونل مسي باز شد. اولین و مهمترین تغییري که کــيروش در تیم ملي به وجــود آورده ایجاد فلسفه استراتژیك تیمي بوده است.

کــيروش در زمان مربیگري خــود در تیم ملي، نظم تاکتیکــي فوقالعادهاي را در تیمش به وجود آورده، چیزي کــه قبال کمبــودش در تیم ملي حس ميشــد و به جاي کار گروهي منســجم اغلب به مهارتهاي فردي بازیکنان بااســتعدادي همچون علي کریمي تکیه داشــت. تیم وي یکســري نتایج خوب را کســب کرد که شــامل 32 بازي بدون شکست برابر رقباي آســیایي، بدون دریافت گل در مرحله انتخابي جام جهاني 2018 و البته در آستانه صعود زودهنگام به مرحله جام جهاني پیشرو ميشود.

تیم کيروش حاال همانند کابوسي براي کره جنوبي است، تیمي که از ســال 2012 تا کنون زیر سایه اقتدار ایــران بــوده و در 4 بازي متوالي با نتیجــه یك بر صفر مغلوب این تیم شده است. تیم ملي در مقایسه با تیمهاي ژاپن، کره جنوبي و استرالیا بازیکنان کمتري در لیگهاي معتبر اروپایي دارد با وجــود این تیم کنوني تیم ملي به نسبت دورههاي قبلي تیم ایران، لژیونرهاي بیشتري دارد. قابلتوجه ترین بازیکن این تیم هم ســردار آزمون است که بــا گلزني مقابل تیمهاي بایرن مونیــخ، رئال مادرید و آژاکس در رقابتهاي لیگ قهرمانان نظرها را به ســوي خود جلب کرد.

هیچ کس در تیم تحت هدایت کيروش جایگاه ثابتي ندارد و حتي هســته دفاع مستحکم تیمش هم قابل تغییر اســت و تنها دو بازیکنش در تمامــي 6 بازي تیم ملي در مرحلــه انتخابي جام جهاني 2018 در ترکیب ایران حضور داشــتهاند اما تیمش همانند جاودانههاي کهن پارســیان همچنان استوار باقي مانده است.

تیــم ملي در بازيهاي اخیر خود چند سیســتم بازي مختلف را به اجرا گذاشته است و به سادگي به سیستمهاي ‪4-1-4-1 ،4-2-3-1‬ و 4-1-3-2 تغییر سبك بازي داده اســت و این تطبیقپذیري تاکتیکــي را مدیون کادرفني باتجربه کيروش اســت که با خودش به ایران آورده است. در سالهاي اخیر کارلوس کيروش تعدادي بازیکن جوان را به تیم ملي دعوت کرده و میانگین سني تیمش را به 25 سال کاهش داده است. تمامي این بازیکنان جوان هم شور و شــوق و عزم راسخ خود را در زمین نشان دادهاند و سبب شــدهاند نسلهاي قدیمي به دست فراموشي سپرده شوند. یکي از این بازیکنان میالد محمدي است که در سمت چپ خط دفاعي تیم ترك گروژني خوش درخشیده است.

فرصــت داشــتن یــك تخته ســفید هماننــد ایران بــراي کار کــردن، همیشــه ميتوانــد یــك پیشــنهاد وسوســهانگیز براي کيروش باشد. شــور و شوقي که این مربــي پرتغالي از خود بروز داده، ســبب شــده تا وي به قلــب هــواداران ایراني سرتاســر جهان نفــوذ کند، حتي به منجمدترین قلبها!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.