مذاكره پرسپوليس با پورعلي گنجي

بمب ضامن دار سرخ ها

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

پرسپولیس نقشــههاي زیادي براي فصــل آینده دارد و به دنبال بســتن یك تیم قدرتمند است. مذاکرات با بازیکناني نظیر شــجاع خلیلزاده، گادوین منشا و ســعید آقایي در همین راستا انجام شده و حاال خبر رســیده که قرمزها بمب نقل و انتقاالتي شــان براي فصل آینده را هم مشخص کردهاند.

مرتضــي پورعلــي گنجــي مدافع مليپوش الســد قطر که قراردادش با این تیــم در انتهاي فصل به پایان ميرســد مورد توجه برانکوســت و پرسپولیسيها صحبتهایــي بــا مدیر برنامههــاي این بازیکن داشتهاند.

باید دید مرتضي حاضر اســت بعد از دو فصل بازي در خارج از کشــور به ایران برگردد یا ترجیح ميدهد کماکان یکي از لژیونرهاي فوتبال ایران باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.