منصوريان: يك امتياز هم براي ما راضيكننده است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عليرضــا منصوريان دربــاره گروهي كه اســتقالل در آن قرار دارد به يكي از ســايتهاي ازبك گفته است: «گروه بســيار سختي داريم و تيمهايي كه در گروه هســتند همگي انگيزه بااليــي براي صعود دارند. همه تيمها براي صعود از گروه شانس دارند و من فكر ميكنم كار صعود تا هفته آخر ادامه خواهد داشــت زيرا همه تيمها سطح يكساني دارند و نزديك به هم فوتبال بازي ميكنند.»

از منصوريان درباره بازي با لكوموتيو هم پرسيدهاند كه او گفته: «ما بازي به بازي پيش ميرويم. لكوموتيو خوبي است كه در بازي روي زمين شــرايط خوبي دارد. دربازي ما برابر اين تيم موقعيتهاي ايدهآلي ســاختيم اما در نهايت تبديل به گل نشد و نتوانستيم گل دوم را به ثمر برسانيم.

به طور كلي ظهر ديروز يك بازي سخت و جالب را شــاهد بوديم. در 30 دقيقه اول لكوموتيو بازي قوي و با هدفي را ارائه كرد اما در نيمه دوم ما تيم برتر زمين بوديم و بازي را به تساوي كشــانديم و حتي ميتوانستيم گل برتــري را به ثمر برســانيم كه توپ به تيــرك خورد. در نهايت بايد بگويم از نتيجه به دست آمده راضي هستيم. هر دو تيم ميتوانستند برنده زمين مسابقه را ترك كنند.»

اما در جريان نشســت خبري كه سرمربي اســتقالل با خبرنگاران داشت به سوالي درباره قياسش با مربياني همچون مورينيو پاسخ داد.

منصوريان گفت: «مقايســه من با مورينيو يك اتفاق خوب است اما من مورينيو نيستم. او در سالهاي زياد افتخارات زيادي به دست آورده است. ديگو ســيمئونه و گوارديوال افرادي هستند كه من كار كردن آنها به عنوان مربي و رفتارهايشان در كنار خط را دوست دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.