پادواني به تركيب برگشت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پادواني مدافع برزيلي اســتقالل به دليل آســيبديدگي بازي با گســترش را از دســت داده بود امــا اين بازيكن با پشت سر گذاشــتن مصدوميت توانست همراه اســتقالليها به تاشــكند برود و روز گذشته منصوريان اين بازيكن را در تركيب اصلي قــرارداد. پادواني در فصل جاري يكي از بازيكنان مطمئن استقالل نشــان داده و در بازيهاي بزرگ عصاي دســت منصوريان بوده است. در بازي با گسترش مجيد حســيني جاي پادواني را گرفت اما با توجه بــه تجربه پادواني سرمربي اســتقالل روز گذشته او را در تركيــب اصلي قرارداد تا خيالش از بابت دفاع اســتقالل راحت شــود. پادواني از جملــه بازيكناني بوده كــه در روزهاي حساس به اســتقالل كمك كرده است. پادواني در فصل جاري در كنار هموطن خود (رابســون) زوج دفاعــي خوبي را تشــكيل دادهاند. مدافع برزيلي استقالل پيش از اينكه بازيكن اســتقالل شود در تيم نفت شــاگرد منصوريــان بود و در آن تيم هم مدافع مطمئني نشــان داد. پادواني از تيم سپاهان به استقالل آمد و اين روزها يكي از اميدهاي منصوريان در تركيب استقالل محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.