شافعي: برانكو11 بازیكن بيشتر ندارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمود شافعي در پاسخ به اين سوال كه آيا زدن ضربه پنالتي به صورت چيپ در اين شرايط كار عقالني بود، گفت:«ميتوانستند طارمــي را كــه ميخواهــد پنالتــي بزند راهنمايــي كنند تا با يك بغل پا كار را تمام كند اما متأسفانه در پرسپوليس انگار از اين خبرها نيست. نمونه بارز اين موضوع همان پنالتي مشتركي كه رامين رضاييان و مهدي طارمي در بازي با ســپاهان زدند بود. در آن شــرايط پرفشار اگر مدافع سپاهان زودتر به توپ ميرســيد يا توپ طارمي به هر دليلي گل نميشد آينده پرسپوليس براي قهرماني به خطر ميافتاد. بايد مســووالن تيم با اين بازيكنان صحبت كنند كه آينده اين تيم را اينطور فدا نكنند.

پرســپوليس تيــم بزرگــي اســت و بازيكنانــش هــم بايد افكار و انديشــههاي بزرگي داشته باشند. به نظر ميرسد شرايط كار اصولي در پرســپوليس از دســت رفته است. االن كه پرسپوليس را ميبينيم متوجه ميشــويم برانكو 11 بازيكن بيشتر ندارد و اگر مشــاوران خوبي كنار او قرار داشتند به او ميگفتند كه براي ليگ قهرمانان آســيا بايد حداقل 16 بازيكن همطراز و همســطح داشــت. االن ســروش رفيعي و سيدجالل حســيني دو اخطاره شدند و بازي با الهالل را از دست دادند و اين در حالي است كه ۴، 5 بازيكن يك اخطاره هم داريم كه اگر آنها را هم از دســت بدهيم مشخص نيست چه كســي جاي آنها بازي ميكند. با اين همه، همه چيز به خود برانكو بستگي دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.