سوال روز: رامين در بلژیک؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باالخره رامين رضاييان از پرسپوليس رفــت و البتــه مطابق پيــش بينيها در ايران بــازي نخواهد كرد.البته ظاهرا برانكو پيشــنهاد داده بود اين بازيكن با داريوش شجاعيان هافبك ملي پوش گسترش فوالد معاوضه شــود كه خود رامين اين معاوضه را قبول نكرد و حاال در راه اروپا قرار دارد.

رضاييــان كه در تركيــه دوام نياورد بعــد از چنــد روز رفت و آمد به باشــگاه پرسپوليس سرانجام با پرداخت پول موفق به دريافت رضايتنامه شد.بعد از اين داستان گفته شد رضاييان با باشگاه بروژ بلژيك كه سرمربيگري اش را ميشل پرودم گلر سابق تيم ملي اين كشور به عهده دارد به توافق رسيده اســت. گفته ميشــود محمدرضا مهدوي كه خودش ۴ سال در بلژيك بازي كرده در اين انتقال نقش دارد.

بروژ در ليگ 16 تيمي بلژيك عنوان نايب قهرماني را كســب كــرد و با توجه بــه اينكه 6 تيم اول ليــگ برتر بلژيك در بازيهاي رفتوبرگشت به مصاف يكديگر ميرونــد، رضاييــان ميتوانــد در صورت پيوستن به باشگاه بلژيكي براي اين تيم به ميدان برود. البته رضاييان ديروز در گفت و گوي تلويزيوني كه داشت از تيم بلژيكي نام نبرد و اعالم كرد به زودي تيم جديدش را مشخص خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.