پيوس:طارمينبایدچيپميزد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

فرشاد پيوس درباره تساوي پرسپوليس مقابل الريــان گفت:«متاســفانه بازيكنان پرسپوليس مقابل الريان فرصتهاي زيادي را از دســت دادنــد كه شــاخصترين آن پنالتــي بود كه طارمي بــه بيرون زد. البته الريانيها هم فرصتهاي گلزني داشتند كه بارزترين آن اصابت تــوپ به تيرك دروازه پرســپوليس بــود. در اين بازي اســترس بازيكنان پرســپوليس زيــاد بود و هرچقدر از زمان بازي ميگذشــت فشار روي بچهها خيلي بيشتر ميشد. در مجموع پرسپوليس در اين بازي مستحق برد بود و ميتوانست برنده بازي باشد كه متاسفانه سهمش از اين بازي فقط يك امتياز شد.»

مهاجــم ســالهاي نه چنــدان دور پرســپوليس در مــورد پنالتي كه مهدي طارمــي بــا يك ضربــه چيــپ آن را از دســت داد، گفت:«طارمــي در چنيــن بــازي حساســي نبايد پنالتــي را به آن شــكل چيپ مــيزد و اگر ســاده ميزد حتما گل ميشد.»

پيوس دربــاره اينكه آيا پرســپوليس شــانس صعود از گروه خود را دارد، گفت: «با تساوي مقابل الريان در ورزشگاه آزادي كار پرســپوليس براي صعــود از گروه خود سخت شد. البته هنوز شــانس وجود دارد و به همين دليــل كادرفني و بازيكنان تيم نبايد تحت فشار قرار بگيرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.