چرا ورزشگاه کامل نشد؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

گران شــدن بليت بازي بــا الريان باعث شد ورزشــگاه پر نشــود. جالب اينكه قبل از بازي صفهاي طوالني بليت فروشــي حسابي اعصــاب هواداران را به هــم ريخته بود. از اين بدتر آنجا بود كه با وجود خالي ماندن نزديك به نصف ورزشگاه در شروع مسابقه برخي افراد سودجو بليتهاي ‪25 53،‬ و 15 هزار توماني را به قيمت ‪150 ،200‬ و 100 هزار تومان در بازار سياه فروختند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.