دو روز تعطيلي اصليها

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تمرين پرسپوليس ديروز تعطيل بود اما امــروز هم براي نفرات اصلــي تعطيل خواهد بود و فقط ذخيرهها تمريــن ميكنند. بدين ترتيب نفرات اصلي فقط پنجشــنبه و جمعه تمرين ميكنند تا شــنبه مقابل ماشينسازي به ميدان بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.