ركوردشكني بانوان دووميدانيكار در آغاز فصل

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي دووميداني آغاز فصل كشــور در بخش بانوان در حالي برگزار شد كه ركورد ملي پرتاب چكش بانوان شكسته شد.

امينه كشــيري در ايــن رقابتها ركــورد 52 متــر و ۷ ســانتي متر را برجاي گذاشــت و با ايــن ركورد، حد نصاب جديدي را ثبت كرد.همچنين در ماده پرش با نيزه، مهســا ميرزا طيبي از تهران موفق شــد با پرش از مانع سه متر و ۰5 سانتي متري، ركورد ملي اين ماده را كه با ســه متر و 35 سانتي متر در اختيــار خودش بود بــه ميزان 5۱ سانتي متر بهبود بخشد.

در رقابتهــاي دو و ميداني بانوان كشور كه در ورزشــگاه حافظيه شيراز برگزار شد، ۰۱۱ دونده حضور داشتند و در ۱2 ماده با هم به رقابت پرداختند كه با توجه بــه زمان چاپ اين صفحه، نتايجــي كه تــا ظهر ديــروز به ثبت رسيده، منتشر ميشود.

در پرش ارتفــاع، آيلين بابكي از خراســان رضوي با 5۷/۱ متر اول شد. در پــرش ســه گام جواهــر زماني از گلستان با حد نصاب ۱2/54 متر بهتر از بقيه بود.

در ۰۰۱ متــر و بــا وجود حضور مريم طوسي، فرزانه فصيحي از اصفهان بــا 4۱:2۱ ثانيه، زودتــر از رقبايش از خط پايان گذشــت. در ۰۰4 متر، زهرا مــرادي از همدان بــا 3۷:۷5 ثانيه در صدر ايستاد.

در۰۰5۱ متــر، ســميرا زماني از همــدان بــا 2:5۷:25 قهرمان شــد و در ۰۰۱ متــر با مانع، النــاز كمپاني با زمان 5۱ ثانيه و 2۱ صدم ثانيه عنوان نخست را به خود اختصاص داد.

ايــن رقابتها يكــي از معيارهاي فدراسيون براي انتخابهاي بعدياش است اگرچه مسووالن فدراسيون پيش از برگــزاري اين رويــداد و با پيگيري تمرينــات مليپوشــان، ميگفتند كه ميداننــد چه كســاني بهتــر از بقيه هستند. بايد ديد پيشبيني آنها با اين نتايج چقدر همخواني دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.