ايران نايب قهرمان بخش برقآساي آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نمايندگان ايران موفق شــدند مقــام نايب قهرمان بخش برقآســاي مســابقات شــطرنج قهرماني نوجوانان آسيا را كســب كنند. مسابقات برق آســاي قهرماني زير 8 تا 8۱ سال آســيا به ميزباني تاشكند با حضور بيش از ۰۰4 بازيكن از كشــورهاي افغانستان، بنگالدش، چين، هنگ كنگ، هند، قرقيزستان، قزاقستان، مالزي، مغولســتان، سنگاپور، كره جنوبي، سريالنكا، تاجيكستان، تركمنستان، امارات متحده عربي، ازبكستان، ويتنام و ايران در حالي برگزار شد كه در پايان اين رقابتها ايران موفق به كسب سه مدال طال و يك برنز شــد. مهدي غالمي در رده سني زير 6۱ سال آزاد با كسب هشت امتياز، آرش طاهباز در رده سني زير 8۱ سال و آرش داغلي با كسب هشت امتياز به مقام قهرماني بخش برق آساي قهرماني آسيا دست پيدا كردند. آريا اميدي با كسب 6 امتياز مدال برنز رده سني زير 8۱ سال آسيا در بخش برق آســا را كسب كرد. در اين بخش از مسابقات، آرتين اشرف در رده سني زير ۰۱ ســال، آناهيتا زاهدي فر در رده سني زير 4۱ سال دختران و مبينا علي نسب در رده سني زير 8۱ سال دختران در رده چهارم قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.