قيچيساز به نپال رسيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

عظيم قيچي ساز كوهنورد ايراني كه در راه فتح قله لوتسه است به نپال رســيد. پرافتخارترين كوهنورد ايران كه براي فتح چهاردهمين قله هشــت هزارمتري ۹۱ فروردين ماه، ســفر خود را آغاز كرده بود، به نپال رسيد. اين كوهنورد ايراني تاكنون 3۱ قله باالي هشت هزار متر برودپيك، دائوالگيري، نانگاپاربات، كانچن چونگا، گاشــربروم۱ و 2، آناپورما، كي2، ماناسلو، ماكالو، چو آيو، شيشــاپانگما و اورست را پيموده است و براي پيوستن به باشگاه 4۱ نفره هشــت هزار متريها تنها لوتســه را بايد بپيمايد.او سال گذشته براي صعود اين قله تالش كرد اما به خاطر شرايط جوي، نتوانست صعود كند. اين كوهنورد ايراني تمام اين قلل هشــت هزار متري را بدون كپسول اكسيژن و باربر (شــرپا) صعود كرده اســت و براي فتح هر قله تنها يك بار تالش كرده است و همان تالش منجر به صعود موفقيتآميز او شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.