تيم ملي قايقراني بادباني در بندرانزلي اردو زد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملــي قايقراني بادباني با 2۱ ملي پوش اردوي خود را در بندرانزلي آغاز كرد. در اين اردو كه تا هشــتم ارديبهشتماه ادامه دارد، 2۱ ملي پوش حضور دارند كه در پايان شــش نفر از بينشــان انتخاب ميشوند. قايقرانان ايران خود را براي حضور در جام جهاني صربستان آماده ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.