اعزام آزادكاران نوجوان به آذربايجان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي كشــتي آزاد نوجوانان براي شــركت در رقابتهاي بينالمللي جام فدراســيون آذربايجان، امشب (چهارشنبه) راهي باكو ميشود. تيم ملي كشــتي آزاد نوجوانان زير نظر غالمرضا محمدي هدايت ميشود. در تركيب تيــم نوجوانــان در وزن 2۴ كيلوگرم مهدي ويســي، در وزن 0۵ كيلوگرم محمد خدابخشــي، در وزن ۴۵ كيلوگرم علي حيدري گودرزي، در وزن 8۵ كيلوگرم مرتضي پور مرتضوي، در وزن ۳6 كيلوگرم اشــكان كوشكي و امير حســين مقصودي، در وزن ۹6 كيلوگرم نيكزاد عليزاده و هادي شــرفبياني، در وزن 6۷ كيلوگرم محمدحسين اشرفي و ميثم زارع، در وزن ۵8 كيلوگرم عباس فروتــن و در وزن 100 كيلوگرم عليرضــا عبداللهي حضور دارند. بر اساس برنامه اعالمي، تمامي آزادكاران نوجوان، عصر روز جمعه وزن كشي و رقابتهاي خود را روز شنبه 26 فروردين ماه، برگزار ميكنند.

با دریافت پاداش وزارت ورزش و جوانان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.