افسانه شكسپير

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - نيل رابينسون ‪Neil Robinson‬

كريگ شكســپير با همه كارهاي بزرگي كه در لســتر كرده بايد امشب در ورزشــگاه ويســنته كالدرون و در مهمترين بازي تاريخ اين باشگاه نتيجه خوبي بگيرد. اين مربي 53 ساله اواخر فوريه جانشــين كلوديو رانيري شــد و شش بازي اولش را برد. اين روند فقط وقتي متوقف شد كه بازي رفت مرحله يكچهارمنهايــي ليــگ قهرمانان اروپا برابــر اتلتيكومادريد اولويت پيدا كرد و شكسپير با تيمي ضعيفشده 4 بر 2 به اورتون باخت. در واقع شكســپير، لستر را بــه همان تيمي مبدل كرده كه يكي از بزرگترين شگفتيهاي تاريخ ورزش را رقم زد و جلوي چشم غولهاي ليگ برتر جام قهرماني را ربود.

اگرچه شكســپير هرگز از رانيري انتقاد نكرد اما رســانههاي انگليســي گــزارش دادند كه بازيكنــان در رفتن مربــي كاريزماتيــك ايتاليايــي كــه تنوعطلبي مشــهورش ديگر نتيجهاي جز گيج شدن تيم نداشت، نقش موثري ايفا كردند. هر كس به دنبال توضيحي براي موفقيت شكســپير ميگردد بايد حرفهاي باب پيســلي فقيد را به ياد بياورد كه از يك شــماره دوي معمولي به بزرگتريــن و موفقترين مربي تاريخ ليورپول مبدل شــد. پيســلي يك بار گفت: «داد و فرياد شــما را به هيچ جا در فوتبال نميرســاند. اگر ميخواهيد صدايتان شــنيده شود، با سكوت حرف بزنيد.» شكســپير دقيقــا همين كار را كرد و تيمش به خوبي پاسخ داد.

مربي جديد لســتر البته از پيسلي كه نميتوانست حتي جملههاي كاملي را بگويــد، وضعيــت بهتــري دارد اما توانايي فنياش در همان اقتدار سكوت و دانش عالي نسبت به بازيكنان ريشه دارد. او 2 دوره در لســتر بــوده و قبل از رانيــري در دو دوره دســتيار نايجل پيرســون بوده و اين يعني در 9 ســال اخير 8 ســال را در لستر سپري كرده. اين يعنــي تقريبا تمــام بازيكناني كه به تيــم آمدهاند بــا او و توصيههايش آشنا هســتند و او خيلي خوب ميداند كدام يك به چــه نحو بهترين عملكرد خــود را ارائه ميكنند. جيمي واردي و رياض محرز دوباره بازيكنان فوقالعاده فصل قبل شــدهاند و يوهان بنالون كه به ندرت توســط رانيري به كار گرفته ميشــد، آنقدر خوب بوده كه شــايد غيبت كاپيتان وس مــورگان در دفاع امشب چندان به چشم نيايد.

آمار هم تحول تيم با شكســپير را تاييد ميكند. در جريان برد 2 بر صفر برابر اســتوك، روباهها 10 شــوت در چارچوب داشــتند كه از فصل -2004 2003 بي سابقه اســت. البته احتماال چندان خوشــبين نيستند كه در بازي در ويســنته كالــدرون ضدحمالت تا اين حد برايشــان مفيد باشــد هرچند تيمي كه ســويا را از پيش رو برداشته و اينچنين دچار تحول شده، واهمهاي نخواهد داشــت. او عالوه بر رانيري يك ماجراي مربيگــري ديگر را هم در اين فصل شــاهد بوده؛ ســم آالردايس بعد از انتصــاب بهعنوان مربي انگليس او را بهعنوان دستيار پاره وقت انتخاب كرد اما با پايان دوران 67 روزه او، شكسپير هم اســتعفا كرد. او حاال خيلي بهتر و عاقالنهتر به حــوادث پيرامون فوتبال نــگاه ميكند و به دنبال آن اســت كه يــك بار ديگر لســتر را بهعنــوان تيم شگفتيساز معرفي كند.

منبع: رويترز

آمار هم تحول تیم با شكسپیر را تايید ميكنند. در جريان برد 2 بر صفر برابر استوك، روباهها 10 شوت در چارچوب داشتند كه از فصل 2003-2004 بي سابقه است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.