ونگر: درست نيست درباره آينده من صحبت كنيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرســن ونگر گفت كه كار آرســنال براي راهيابي به ليگ قهرمانان بسيار دشوار شده اســت. آرســنال اخيرا مقابل كريستال پاالس ســه بر صفر باخت. ونگر همچنين گفته كه صحبت درباره آينده خودش در شرايط فعلي كار مناسبي نيست.

آرســنال چهارمين شكست پياپي خارج از خانه خود را تجربه كرد. طرفداران آرسنال در اواخر مسابقه شعار «اين پيراهن به تن شما نميآيد» را عليه بازيكنان سر دادند. آرسنال با اين باخت در رده ششــم جدول قرار گرفت و هفت امتياز با منچسترســيتي، تيم چهارم جــدول فاصله دارد. به اين ترتيب احتماال ونگر براي اولين بار عدم صعود به ليگ قهرمانان را تجربه خواهد كرد. از ونگر درباره احتمال حضور تيمش در جمع چهار تيم برتر سوال شد و او گفت: «اين كار خيلي سختي است.»

اين نتيجه فشــارها را روي ونگر افزايش ميدهــد. پيش از اين باخت، طرفداران بارها از ونگر خواســته بودند كه در پايان فصل از آرســنال جدا شود. قرارداد ونگر در پايان فصل منقضي ميشــود و او هرگز درباره آيندهاش صحبت جدي نكرده است و نگفته كه ميماند يا ميرود.

او اين بار هم گفت: «راســتش را بگويم، امشــب نااميد شــدم. پس از اين همه سال مربيگري، ما بازي را به اين ترتيب باختيم و البته كه اين خيلي نااميدكننده است. نظر من در حال حاضر اين اســت كه مناسب نيســت كه بخواهيم درباره من صحبت كنيم. اينطور باختن دردناك اســت. به نظرم طرفداران بينهايت نااميد شــدهاند و من هم آنها را درك ميكنم.»

برخي ميگويند كه بازيكنان آرســنال در نيمه دوم مســابقه دست از مبارزه كشيدند. ونگر گفت: «به نظر من چنين چيزي نيســت. واقعا عجيب اســت چون ما مدتهاست كه بيرون از خانه ميبازيم.

اينكه ما خارج از خانه پيروز نميشــويم روي ما اثر گذاشــته است و شما ميتوانستيد اين را بعد از گل دوم ببينيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.