اسطوره آرسنال مربي گرانادا شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه گرانادا اعالم كرده كه لوكاس آلــكاراس را از ســمت مربيگــري اين تيم بركنار كرده و توني آدامز را تا انتهاي فصل جانشين او ساخته است.

اين اسطوره آرسنال و تيم ملي انگليس تجربه زيادي در مربيگري ندارد. او پيشتر در تيمهاي وايكامب واندررز، پورتسموث، و قبهله در كشــور آذربايجان مربيگري كرده است. او رابطه خوبي با مالكان چيني باشگاه دارد و به اين ترتيب بهعنوان مربي برگزيده شده است.

آدامــز در حالي روانه گرانادا ميشــود كــه اين تيم هفت امتياز با منطقه رهايي از ســقوط فاصله دارد و در رده نوزدهم الليگا اســت. آلكاراس در 24 بازي اخير با گرانادا تنها 4 برد كسب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.