پيرواني 27 بازيكن را به اردوي تيم ملي دعوت كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

امير حسين پيرواني، سرمربي تيم ملي جوانان در حالي اســامي 27 بازيكن را اعالم كرد كه مليپوشان بايــد از 28 فروردين تا 4 ارديبهشــت ماه در تهران تمرينات خــود را پيگيري كنند. ســرمربي تيم ملي جوانان، اين اســامی را به تيم جوانان فراخوانده است: علي طاهــران، محمد امين بهرامي از تراكتورســازي تبريــز و نيما مختــاري از گســترش فــوالد تبريز (آذربايجان شرقي)، محمد مهدي مهديخاني از نيروي زميني، رضا جعفري، علي شــجاعي، محمد سلطاني مهر از ســايپا، امير روستايي، سيد مهدي فيض آبادي از پيــكان تهران، ســينا خادمپور و شــهاب عادلي از نفت (تهران)، علي شهســواري از گل گهر ســيرجان (كرمــان)، نيما ميرزا زاد از ملوان بندر انزلي (گيالن)، نيما طاهري و مهران درخشــاني مهــر از ذوبآهن، محمدرضا رســتمي از گيتي پســند، عارف غالمي از ســپاهان(اصفهان)، رحمان جعفري و ســيدابوالفضل رزاق پــور از نســاجي (مازندران)، محمــد آقاجانپور از آلومينيــوم اراك(مركزي)، رضا جبيره و حســين ســاكي از صنعت نفت آبادان، حســن پور حميدي از استقالل صنعتي خوزستان، شاهين عباسيان از فوالد خوزستان(خوزســتان)، محمد حســين دهقان(فوالد يزد)، مهدي قايدي (ايرانجوان بوشهر) و محمد مهدي زينلي از برق جديد شيراز (فارس).

بازيكنــان فوق بايــد راس ســاعت ۱3:00 روز 28 فرورديــن ماه خــود را در مركز ملي فوتبال ايران در كمپ تيمهــاي ملي به كادر فنــي معرفي كنند. شــاگردان پيرواني با تيمهاي پرتغال، كاســتاريكا و زامبيا در اين دوره از رقابتها همگروه هســتند كه دو تيم از اين گروه به طور مســتقيم و يك تيم در بازي پليآف با تيم سوم ســاير گروهها ميتوانند به مرحله بعدي اين رقابتها صعود كنند. با توجه به شرايط تيم ملي، اين اميدواري وجود دارد كه شــاگردان پيرواني براي اولين بار از گروه خود صعود كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.