شكست استروم گودست؛ ادامه نيمكت نشيني مكاني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

استروم گودست در هفته سوم ليگ نروژ شكســت ســنگيني را مقابل بران متحمل شــد. اين تيم در غياب سوشا مكانــي كه براي دوميــن هفته متوالي روي نيمكــت مينشســت، نخســتين شكســت فصل را پذيرفت تا با 4 امتياز در رده هشــتم جــدول رده بندي قرار بگيرد. اســتروم گودســت براي دومين هفته متوالــي از رادوســالو يانوكيويژ درون دروازه اســتفاده كرد. دروازهبان 32 ساله و لهستاني استروم گودست كه توانسته نظر اسكول رود را به خود جلب كند و از مكاني بــراي بازي در تركيب اصلي اين تيم سبقت بگيرد.

سوشــا مكاني در نخســتين بازي فصل اســتروم گودســت درون دروازه اين تيم ايستاد و يك گل دريافت كرد. البته استروم گودســت سه گل به ثمر رساند تا مكاني با برد زمين را ترك كند. يانوكيويژ اما در دو بازي 4 گل دريافت كرده تا شــايد اســكول رود براي هفته چهارم دوباره به مكانــي اطمينان كند و نــام او را در تركيب اصلي قرار بدهد. دروازهباني كه اميدوار است با درخشش در استروم گودست بار ديگر پيراهن تيم ملي را بر تن كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.