صدر در دوحه جا ماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دوشــنبه ،96/1/21 هفته چهارم ليگ قهرمانان آسيا، ورزشــگاه عبدا... بن خليفــه دوحه (اختصاصــي لخويا)، ساعت 02، تماشاگر دو هزار نفر لخويا قطر 2 گل ها: نام تــاي هي ،)35( المعز علي )43( استقالل خوزستان: يك گل: آلويس نانگ )10( داور: احمد الكاف از عمان كمك ها: حمد المياحي، ابوبكر العمري اخطار: كريم بوضيــف (لخويا قطر)، محمد طيبي، دانيال ماهيني، ابوالفضل عاليي (استقالل خوزستان) بازيكن برتر: نام تاي هي (لخويا قطر) با تقدير از وحيد شيخ ويسي (استقالل خوزستان)

لخويا قطر: قاسم برهان، خالد رضوان، محمد موســي، احمد ياســر، خالد مفتاح، لوئيــس مارتين، كريم بوضيف، اســماعيل محمد، نام تاي هــي، علي عفيف -90+2( عبدالرحمن محمــد)، المعز علي -90+1( عاصم ماديبو)

سرمربي: جمال بلماضي اســتقالل خوزســتان: وحيــد شيخويسي، پيمان شيرزادي، عقيل كعبي، محمد طيبي، دانيال ماهيني -56( مهدي زبيدي)، فرشاد ســاالروند -74( ابوالفضل عاليي)، ســلمان بحراني، مهــدي مومني، حســن بيتســعيد، آرش افشــين -68( مصطفي ماهي)، آلويس نانگ

سرمربي: سيروس پورموسوي

غيبت علي اصغر عاشــوري در تركيب اســتقالل خوزســتان به دليل مصدوميت و بازگشــت نانگ بزرگترين تغيير تركيب خوزستانيها مقابل لخويا قطر بود. به همين خاطر بود كه اســتقالليها با تكيه بر مثلث تهاجمي بيتسعيد، نانگ و افشين، در صدد حمله به حريف قطريشان بودند.

تيــم لخويا قطر هم كــه چند بازيكن مثل يوسف العربي، يوسف المساكني، چيكو فلورس و محمد عبدا... را در اختيار نداشت، براي كســب سه امتياز خانگي و رسيدن به صدر جدول گروه دوم به ميدان آمد.

بــازي در دقايــق ابتدايــي متعــادل دنبال ميشــد تا اينكه استقالل خوزستان در دقيقه 10 از اوليــن موقعيت خطرناك يك گل ساخت و آلويس نانگ روي ارسال بيتســعيد دروازه ميزبان را گشود. حسن بيتسعيد از ســمت چپ خط دفاعي تيم ميزبــان حركت كــرد و تــوپ را به درون محوطه جريمه فرستاد تا آلويس نانگ پس از كنترل توپ با ضربه پاي راست توپ را به تور دروازه لخويا بدوزد و شادي را به اردوي آبيهاي خوزستان بياورد.

بازيكنــان لخويا كه پــس از پذيرش

هفته سي و یكم ليگ یك

گل روي بــه بازي هجومي آورده بودند، در دقايق 15 و 19 دروازه استقالل خوزستان را تهديد كردند اما دو واكنش مناســب از وحيد شيخويسي باعث ناكامي قرمزپوشان لخويا شــد. اســتقالليها هم در دقيقه 29 دروازه حريــف را تهديــد كردند كه ضربه افشين توسط قاسم برهان برگشت داده شد و يك دقيقه بعد ضربــه لوئيس مارتين به تور كنار دروازه استقالل خوزستان برخورد كرد.

حمالت افزايــش يافته تيم لخويا قطر در ده دقيقه پاياني نيمه اول به ثمر نشست و ايــن تيم دوبار با محوريــت نام تاي هي بازيكن كــرهاي خط ميانــياش موفق به گشودن دروازه اســتقالل شد. اين هافبك كــرهاي در دقيقه 53، پس از تصاحب توپ و دريبل سلمان بحراني با يك ضربه فني و زيبا از روي خط هجــده قدم، توپ را وارد دروازه اســتقالل خوزســتان كرد. همين بازيكن در فاصلــه دو دقيقه مانده به پايان نيمه اول توپــي را روي دروازه اســتقالل خوزســتان ارســال كرد كه بــا دفع ناقص شيخويســي و برخورد توپ بــه المعز علي تبديل به گل دوم شــد. اين گل در دقيقه 34، در پي حركت تركيبي بازيكنان لخويا از يك ضربه كرنر و ســانتر ارسالي نام تاي هي به ثمر رسيد. ضربهاي كه در آن وحيد شيخويســي دروازهبان استقالل خوزستان توپ را مشــت كرد اما تــوپ به المعز علي بازيكن لخويا برخورد كرد و به درون دروازه آبيپوشان چرخيد تا اســتقالل خوزستان نيمه اول را بازنده راهي رختكن شود.

در ابتداي نيمه دوم، شيخويسي ضربه المعز علي را به كرنر فرستاد و در دقيقه 51 نيز شــوت پاي چپ نام تاي هي به بيرون رفت. آبيپوشــان خوزستاني در دقيقه 55 اوليــن خطر جــدي را در ايــن نيمه روي دروازه لخويا ايجــاد كردند و در پي پرتاب اوت بلند پيمان شــيرزادي و خروج اشتباه قاسم برهان دروازهبان قطريها ميتوانستند به گل برســند اما مدافعان لخويا اين خطر را دفع كردند.

بازيكنــان لخويا با وجــودي كه يك گل از اســتقالل پيش بودند، در نيمه دوم دســت به دفاع مطلق نميزدنــد و در پي رسيدن به گل سوم بودند تا پيروزي خود را قطعي كنند و استقالليها نيز مترصد خلق موقعيت براي زدن گل مساوي بودند.

استقالل خوزستان در حالي برابر لخويا قــرار گرفت كه چنــد روز قبل تيم قطري جشــن قهرماني را برگزار كرده بود. آبيها كه در صدرجدول گروهشــان بودند با يك تساوي ميتوانســتند براي صعود اميدوارتر شــوند اما تيم لخويا علي رغــم اينكه ابتدا از اهوازيها عقب افتاد موفق شــد 2-يك بازي را ببرد.

زبيدي: ميدانستيم بازي سختي داريم استقالل خوزستان از هيچ تالشي براي شكست لخويــا در قطــر كوتاهي نكرد. تــالش گروهي كه مقابل تيــم قهرمان ليگ قطر نــاكام بود. از آلويس نانگ كامروني كه دومين گل آسيايي اش را به ثمر رساند تا حسن بيت سعيد كــه با ســانترش دومين پاس گل را به نانگ تقديم كرد و شيخ ويسي كه چندين موقعيت صد در صد مهاجمان لخويا را مهار كرد. مهدي زبيدي، هافبك استقالل خوزســتان، بهعنوان يكي از بازيكنان ايــن تيم كه در مســير تالش براي پيروزي مقابل لخويا، همراه تيمش بوده، بازي با لخوياي قطر را با وجود همه غايباني كه اين تيم داشت، مسابقه دشواري ارزيابي ميكند. او بعد از شكست 2 بر صفر مقابل اين تيم درباره سختيهاي اين مسابقه ميگويد: «ميدانستيم كه لخويا تيم قدرتمندي است اگرچه بازيكنان غايب زيادي در اين بازي داشت ولي ســختي اين ديدار را درك ميكرديم.»

زبيــدي، پــس از ايــن ديــدار در مصاحبه بــا شــبكه الــكاس قطر تأكيــد ميكند: «در ابتدا بــه تيم لخويــا بابت اين پيروزي تبريك ميگويم و قهرمانــي آنها در ليگ ســتارگان را نيــز به آنها تبريك ميگويم. ميدانســتيم كــه لخويا تيم قدرتمندي است اگرچه بازيكنان غايب زيادي در اين بازي داشــت ولي سختي اين ديدار را درك ميكرديم.»

او همچنيــن ميگويد: «خدا را شــكر در اين بــازي مصدومي نداشــتيم و خود را براي بازيهــاي آينــده آماده ميكنيــم. بازيهاي ســختي پيش رو داريم. مــن بازيهاي ليگ ســتارگان قطر را دنبال ميكنم و تيم السد را دوست دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.