تاي هي: شك نكنيد پيروزي لياقت لخويا بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با توجه به مشكالت مالي فراواني كه ايــن فصــل گريبانگير اســتقالل خوزســتان بود، مســووالن اين باشگاه هيــچ گاه حرفهاي دلگــرم كنندهاي براي هــواداران خود نداشــتند. تيمي كه فصل گذشته را با قهرماني به پايان برده بود، با وجود مشكالت مالي فراوان، نتوانست مسير يك تيم قهرمان را ادامه دهد و در نتيجه گيريها در قامت يك تيم قهرمان ظاهر شــود. حاال اما ليگ قهرمانان آســيا، روزهــاي متفاوتي را براي آنها رقــم زده. روزهايي پراز اميد و اتفاقات خوب. در اين حال و هوا علي پوركياني، قائم مقام باشــگاه استقالل خوزســتان به هواداران قــول ميدهد

پــاي صحبــت اســتقالل خوزستانيها كه بنشــينيد، ميتوانيد به وضوح تأثير مستقيم عملكرد تاي هي، مهاجم كــرهاي تيــم فوتبــال لخوياي قطر در پيروزي 2 بر يك اين تيم مقابل استقالل خوزســتان را متوجه شويد.

تــاي هــي بــا قابليتهاي فني بااليي كه داشت، يك گل زد و يك پاس گل داد و در پايان بازي از ســوي مسووالن برگزاري مســابقه بهعنوان بازيكن برتر مسابقه انتخاب شد. عالوه بر دو حملهاي كه در دقايق پاياني نيمه اول بازي با محوريت تــاي هي شــكل گرفت و بــه دو گل لخويا انجاميد، اين بازيكن كرهاي، حمالت زهردار ديگري را هم روي دروازه استقالل خوزستان ترتيــب داد و بارهــا در طول بــازي دروازه مردان خوزســتاني ايران را تهديد كه بيشتر كه تيمشــان از گروه خود صعود كند: « فشــردگي بازيهاي ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا در بازي دوشنبه شب ما مقابــل لخويا قطر خود را نشــان داد و چون تعداد بازيكنان ما محدود است در اين بين فشار زيادي به بازيكنان ما وارد ميشود.»

علــي پوركياني، دربــاره عملكرد دو تيم لخويا و اســتقالل خوزســتان توضيــح ميدهد: «با اينكــه تيم لخويا بهتر از ما بازي كــرد اما بازيكنان ما از موقعيتهايي كه در ضدحمالت نصيب شان ميشد استفاده نكردند كه همين موضوع باعث شد نتيجه را واگذار كنيم هرچند اگر از موقعيتهايمان اســتفاده حمالت او با درخشــش و ايســتادگي شــيخ ويسي خنثي شد. شايد اگر شيخ ويســي مقابل حمــالت تاي هــي در دقايق 74 و 81 نايستاده بود، استقالل خوزستان شكست سنگين تري را متحمل ميشــد. با اين حال اما ايــن بازيكن از هر نظر قابليتهاي خود را در زمين مسابقه به معرض نمايش گذاشت و در نهايت هم كارشناسان حاضر در ورزشگاه او را شايسته كسب عنوان بهترين بازيكن اين مسابقه دانستند. نام تاي هي، بازيكن كرهاي لخويا درباره نتيجهاي كه رقم خورد و عنواني كه به او اختصاص يافــت، ميگويد: «من از اين برد ارزشــمند خوشــحالم كه توانستيم صدرنشين شويم. بدون شك برد حق ما بود زيــرا از ابتداي بازي تا انتها خيلي عالي عمل كرديم.» ميكرديم حتي ميتوانســتيم كار را به تساوي بكشانيم.»

قائــم مقــام باشــگاه اســتقالل خوزســتان تاكيد ميكند: «هواداران و عالقه مندان به تيم ما مطمئن باشــند كه ما باخت مقابل لخويا را در دو بازي آينده خود در آســيا جبــران كرده و با وجــود اين باخت هم قــول ميدهم از گروه خود صعود ميكنيم.»

پوركياني درباره وضعيت استقالل خوزســتان در رقابتهــاي ليگ برتر توضيح ميدهــد: «در رقابتهاي ليگ برتــر هم هنوز 4 بــازي ديگر پيش رو داريــم و همچنــان اميدوار به كســب سهميه آسيا هستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.