مرفاوي: جشن قهرماني پرسپوليس نبايد زودتر برگزار شود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در شرايطي كه طبق گفته مسووالن فدراســيون و ســازمان ليگ در صورت قطعي شــدن قهرماني پرســپوليس در تبريز، جشــن قهرماني اين تيم در هفته بيست و هشــتم ليگ برتر و بعد از بازي مقابل پديده مشــهد در ورزشگاه آزادي ميشود، باشگاه صباي قم به اين موضوع اعتراض كــرد. صمد مرفاوي ســرمربي صبــاي قم كه فكــر ميكنــد برگزاري جشن قهرماني پرسپوليس ميتواند روي نتايج بقيه بازيهاي باقي مانده اين تيم تاثير بگذارد، در اعتراض به اين مســاله ميگويــد: «من نميدانم چــه بگويم اما نبايــد چنين تصميمي گرفته ميشــد. اين كار اصال درســت نيســت. من يك ســوال دارم، مگر دوســتان وقتي باالي جدول را توجه كردند و چنين تصميمي گرفتند، وضعيت پايين جدول را نديدند؟ مديريت قدرتمندي در فدراسيون حاكم اســت و ما انتظار داريــم در اين تصميم هم تجديدنظر شود. مگر چه ميشود كه پرسپوليسيها در مشهد جشن قهرماني خــود را بگيرند؟ آنجا كه بارگاه امام رضا (ع) هم هســت و خيلي هم خوب است. جشــن گرفتن در مشــهد از ورزشــگاه آزادي خيلي هم بهتر است.»

مرفــاوي درباره داليل اعتراض خود ادامــه ميدهــد: «اگر جشــن قهرماني پرســپوليس زودتر برگزار شود، آنها تيم دوم خود را هفته آخر به مشــهد و بازي مقابل ســياه جامگان ميفرستند كه اين بــه ضرر صبا كــه در كــورس ماندن با سياهجامگان است، تمام ميشود. اين كار به زد و بندهاي فوتبال كمك ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.