تكرار دو بازي مقاومت قرچك

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كميته انضباطي فدراسيون فوتبال راي خود را در خصوص استفاده غير قانوني تيم مقاومــت قرچــك از دو بازيكن خود اعالم كرد.طبــق قانون ســازمان ليگ فوتســال تيمهاي ليگ دســته اول فوتسال نبايد از بازيكنانــي كه در فصل جــاري ليگ برتر بازي كردهاند، اســتفاده كنند. تيم مقاومت قرچك صدرنشين ليگ دســته اول بدون توجه به اين قانون از طاها نعمتيان و حميد كاهبنــده دو بازيكن پيشــين تيم مقاومت البرز اســتفاده كرده است. بر همين اساس چند تيم دســته اولي بــه كميته انضباطي فدراسيون فوتبال شــكايت كرده و مدعي شــدهاند تيم مقاومت بدون مجوز از اين دو بازيكن استفاده كرده است.

كميته انضباطي فدراسيون فوتبال پس از شكايت تيمهاي ليگ دسته اولي حكم به تكرار شش مسابقه تيم مقاومت قرچك داد اما كميته فوتســال در جلســه قرعهكشي مرحله پليآف ليگ دســته اول فوتسال نام تيم مقاومت قرچك را در جدول قرار داد و حكم را براي بررسي بيشتر دوباره به كميته انضباطي برگشت داد.كميته انضباطي پس از كشــمكشهاي فــراوان جلســهاي را با حضور مقامات رسمي باشگاهها برگزار كرد كه در اين جلسه كميته انضباطي حكم به تكرار دو ديدار تيم مقاومت مقابل تيمهاي بهراد اردبيل و حاجي منصف قائمشهر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.