بلماضي: شايسته اين پيروزي بوديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي الجزايــري لخويــا قطر معتقد اســت كــه تيمش در شــرايط ســختي برابر اســتقالل خوزســتان به پيــروزي رســيد. او در هميــن رابطه ميگويد: «بازي ســختي برابر تيمي با ســازماندهي خاص در خط دفاعي بود اما شــاگردانم توانمنديهاي خود را به بهترين نحــو در زمينه تاكتيكي و فني ارائه دادند. خوشــبختانه به نتيجه الزم هم دست يافتيم و شايسته اين پيروزي بوديــم.» جمــال بلماضــي همچنين توضيح ميدهد: «پيروزي برابر استقالل خوزســتان و صدرنشــيني گروه باعث پيشــرفت بيشــتر ما در ادامه رقابتها ميشــود. لخويا اين نتيجه را در شرايط بسيار سختي كه به خاطر غيبت بعضي از بازيكنان تجربه ميكند به دست آورد. تيم لخويا در 2 بازي اخير ليگ ستارگان و ليگ قهرمانان آســيا برتري خود را به اثبات رســاند و اين مساله باعث اعتماد به نفس كامل و جاهطلبي ما در ديدارها و مراحل آينده ليگ قهرمانان ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.