ميثاقيان: به بازيهاي صبا نگاه كنيم، ضربه ميخوريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اكبر ميثاقيان ســرمربي سياهجامگان مشــهد بعد از بردي كه مقابل اســتقالل خوزستان به دست آوردند، به ماندن تيمش در ليگ برتر خيلي اميدوار شد اما پيروزي پرگل صبا مقابل تراكتورسازي اميدشان را كم كرد. ميثاقيــان درباره آخرين وضعيت ســياهجامگان قبل از بازي اين هفته مقابل صنعتنفت آبادان ميگويد: «خدا را شــكر شــرايط تيممان خوب اســت و رقابت در پايين جدول بسيار فشرده شده ولي ما بايد كار خودمان را انجام بدهيم. بازيكنان ما در بازي قبل با جان و دل بازي كردند و بازي بعدي ما هم بســيار سخت است چون بايد در آبادان بازي كنيم و از طرفي صنعتنفت آبادان طــي هفتههاي اخيــر نتايج خوبي گرفته و موفق شــد پرسپوليس را شكست دهد. اعتقاد دارم از زماني كه به تيم اضافه شدهام شرايط عوض شده و تيم ما روندش نســبت به 5 هفته پيش كه بــه تازگي به تيم اضافه شــدم خيلي تغيير كرده. اگرچه جاي ما همان جايي است كه هفته گذشته بوديم و ميدانيد هر چه به هفتههاي پاياني نزديك ميشــويم، هيجان مســابقه بيشتر ميشود. ما و صباي قم بايد شرايطي داشته باشيم كه براي ماندن بجنگيم.»

ســرمربي ســياهجامگان با اشاره به 4 هفتــه باقيمانده به پايان مســابقات ادامه ميدهــد: «هرچه به آخــر بازيها نزديك ميشــويم، كار ســختتر ميشــود. اصال نميشود تيمي را دستكم گرفت. بازيكنان ســياهجامگان بايد خيلي زحمت بكشــند چــون بازي با تيمهاي بــاالي جدول براي قهرماني مدعيان اســت و بازي با تيمهاي پايين جدول براي بقا.»

اكبر ميثاقيان در رابطه با اينكه ظاهراً تصميم گرفته براي بهتر شــدن شــرايط روحــي تيمش بازيكنــان را به شــلمچه ببرد، ميگويد: «ما به دنبال بليت هستيم. تصميم گرفتهايم اين كار را انجام بدهيم و اگر اشــتباه نكنم با ابومسلم هم به شلمچه رفتيم و انشــاءا... تيم را با روحيه خوب به مصاف حريف بفرستيم.»

ميثاقيــان در مــورد اينكه فدراســيون كارگروهــي ويژه را براي نظارت در هفتههاي پاياني ليگ برتر در نظر گرفته، ادامه ميدهد: «اگــر بخواهيــم بــه بازيهاي ديگــر مثل اســتقالل و صبا نگاه كنيم ضــرر ميكنيم. من فكر نميكنم مســابقات به شــكلي پيش بــرود كه شــائبه ايجاد كند امــا اگر نظارت باشــد خيلي بهتر اســت. انتظار ما اين است كه براي بازيهــاي انتهاي جدول و تيمهايي كــه ميخواهند دوم و ســوم شــوند، داوران باتجربهتري را استفاده كنند. تمامي بازيكنان را در اختيار داريــم تنها مصطفي احمدي به دليل محروميت از تركيب ما دور خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.