به ياد قهرماني آسيا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هيجان بازيهاي ليگ قهرمانان آســيا، علي جباري را برده به روز قهرماني اســتقالل كه اتفاقا خود جباري در به دســت آمدنش تاثير بسيار داشت و حاال با يادآورياش ميگويد: «ما تيمي رويايي داشتيم. استقالل در آن سال در همه پستها بازيكنان بسيار خوبي داشت. در صدر كار هم رايكوف كه از بزرگترين مربيان تاريخ فوتبال ماست، حاضر بود. با تالش جمعي و حمايت هواداران موفق شديم قهرمانيمان در آسيا را جشن بگيريم. وقتي قهرماني را در امجديه جشن گرفتيم، تهران چراغاني شده بود. مردم در خيابانها شادي ميكردند و ما هم ازخوشحالي مردم، خوشــحال بوديم. من معتقدم تيم فعلي اســتقالل ميتواند سومين ستاره آسيايي را به دســت بياورد. شما به بازي با گسترش فوالد توجه نكنيد. اين تيم شــكل گرفته و جوانان خوب اســتقالل ميتوانند مرحله به مرحله پيش بروند و سومين ستاره را هم به دست بياورند تا دل هواداران شاد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.