مقتدر و بداخالق

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

26 بازي و تنها 10 گل خورده بهترين بهانه است براي تمجيد از خط دفاعي پرســپوليس. جايي كه ســيدجالل حســيني با تجربه بااليش ســرآمد اســت و پرســپوليس بخش عمدهاي از اســتحكام خوب دفاعياش را مديون اقتــدار او. اين مدافع باتجربه اما نقطه ضعف بزرگي هم دارد كه بارها به پرسپوليس لطمه زده و آن، پرخاشگري اوست. سيدجالل كه در بازيهاي ليگ بارها به خاطر اعتراضهايــش به داور كارت زرد دريافت كرده و حتي محروم شده، در بازي با الريان هم بارها به داور و بازيكنان حريف معترض شــد و اين اعتراض را آنقدر كش داد تا باالخره كارت زرد گرفــت. كارت زردي كه حاصل درگيري او با سباســتين ســوريا در ثانيههاي پاياني بازي بود و او را از حضــور در بــازي برابر الهالل محروم كرد. جالل حســيني به همان اندازه كه در مسائل فني باتجربه است، در برخوردهايش بــا داوران و بازيكنان حريف ناشــيانه عمل ميكند و به خاطر همين ناشــيگري او، پرســپوليس و برانكو بايد با دســتهاي خالي به اســتقبال بازي دومشان برابر الهالل بروند. در نبود او، پروفســور چارهاي ندارد جز اينكه حسين ماهيني را در پست غيرتخصصياش در قلب خــط دفاعي به بازي بگيرد كه بدون شــك اين جابهجايي به سود ســعوديها خواهد بود. كاپيتان پرســپوليس عصبانيت خود در بازي با الريان را بعد از ســوت پايــان هم با خود به رختكن برد و اين بار، همتيمياش را مورد لطف قرار داد. مخاطب اعتراضهاي جالل حسيني در رختكن، صــادق محرمي بود كه كاپيتــان از نفوذهاي بيش از حد و جا ماندنهايش در بازگشت به دفاع انتقاد ميكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.