عنايتي و بارسا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در اين 20 ســال، رضا عنايتي پيراهن تيمهاي بســياري را به تن داشته اما بارسا؟! ادعايش كه خرجي ندارد. شــايد هم اصال يك كري پدر و پسري بوده كه حاال اينطور دست به دست ميچرخد و شده سوژه رسانهها. سوژه را يكي از دوقلوهاي عنايتي داد دست مردم و حتي پدرش را هم شــوكه كرد با به زبان آوردن اين ادعا. همه چيز از وقتي شــروع شد كه رضا عنايتي بازي با استقالل را براي خداحافظياش از فوتبال انتخاب كرد و به همين بهانه به برنامه نود دعوت شد؛ البته همراه با پسرانش. دوشنبه شب 5 تا عنايتي روبهروي عادل نشسته بودند و هيچ پرسشي را هم بيپاسخ نگذاشتند. جالبترين پاسخ را اما يكي از دوقلوهاي 7 ساله به زبان آورد وقتي گفت: «مسي بيشتر از همه بابامو اذيت كرد.» عادل پرسيده بود تا حاال شــده بازيكني مقابل پدرتان بازي كند و بگوييد چرا اينقدر پدرمان را اذيت ميكند؟ و در پاســخ وقتي نام مسي را شنيد، با چشماني گرد شده از تعجب و در حالي كه خندهاش را نميتوانست كنترل كند، دوباره پرسيد: «بابات كجا جلوي مسي بازي كرده؟ توي پلياستيشن؟ » پســر كوچك رضا عنايتي اما باز هم كم نيــاورد و با اعتماد به نفس گفت: «آخــه بابام مربي بارســا بــوده.» بعد هم رو بــه پدر كرد و بــا اطمينان از شــنيدن پاســخي كه تاييدش ميكند، پرســيد: «بابا مگــه قبال مربي بارسا نبودي؟ » نه نبود اما در 342 بازياش در رده باشــگاهي، 1۸2 گل زده و در 70 بازي ملي هم 0۸ گل به ثمر رسانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.