فغاني‌براي‌قضاوت‌در‌جام‌كنفدراسیو ‌نها‌ انتخاب‌شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

عليرضا فغاني داور بينالمللي فوتبال كشــورمان بعد از سمينار داوران فيفا، جهت قضاوت در جام كنفدراسيونهاي دنيا كه در اواخر خرداد در روسيه برگزار ميشــود انتخاب شد. در اين مسابقات از قاره آسيا عليرضا فغاني، رضا سخندان و محمدرضا منصوري حضور خواهند داشت. همچنين فهد مرداسي از عربستان به همراه دو كمك داور خود، ديگر داور آســيايي در اين مســابقات خواهد بود. گفتني اســت ايرماتوف داور ازبكســتاني هم در اين دوره از مسابقات به عنوان كمك داور ويدئويي حضور خواهد داشــت به اين صــورت كه او در يك اتاق از طريق تلويزيون صحنههاي مهم بازي را رصد كرده و از طريق گوشــي در همان لحظه به داور تصميم صحيح را اطالع خواهد داد. فغاني در ســال 2016 فينال المپيك را سوت زده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.