شهباززاده خريد بي اثر دايي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سجاد شهباززاده با پايان ليگ پانزدهم تصميم گرفت قيد پيشنهاد تمديد قرارداد با استقال را بزند، به تركيه برود و نام خود را بهعنــوان يكي از لژيونرهاي فوتبال ايران مطرح كند. او پس از درخشش در استقال پيراهن آالنيااسپور را پوشيد تا شايد بتواند از مســير اروپا به تركيب تيم ملي برســد. درســت مثل بازيكناني نظير ســعيد عزت اللهي و مياد محمدي كــه به اروپا رفتند و سپس به پيراهن اصلي تيم ملي رسيدند.

اوضــاع در تركيــه بــر وفــق مراد شــهباززاده نبــود. او كــه هفتههــا روي نيمكت مينشســت يا از روي سكوها بازي آالنيا را تماشــا ميكرد، يك گل زيبا وارد دروازه گاالتاســراي كرد امــا اين گل هم دليلي نشــد تا ايــن مهاجــم اردبيلي در تركيــه بماند و همچنان بــا پيراهن آالنيا بازي كند.

شــهباززاده پس از بازگشــت به ايران تصميم گرفت پيراهن استقال را بر تن كند اما محروميت اين تيم و البته تراكتورسازي از نقل و انتقاالت زمســتاني باعث شد او به نفت برود و بــا پيراهن ايــن تيم در ليگ شــانزدهم بازي كند. حضور شهباززاده در تركيب نفت تهران حاصلــي براي اين تيم نداشته اســت. ســجاد 4 بار براي نفت به ميدان رفته و روي هم 209 دقيقه در زمين حضور داشته اما گلي به ثمر نرسانده. آماري نه چندان جالب براي مهاجمي كه دو فصل اميد اصلي اســتقال براي گشودن دروازه حريفان بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.