انصاري فرد؛ 8 بازي در حسرت گل

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كریــم انصــاري فرد شــروعي توفاني در تركیب المپیاكوس داشــت. او در لیگ اروپا گل زد و ســپس در نخســتین حضورش در جام حذفــي دروازه حریف المپیاكوس یعني آریس را باز كرد. انصاري فرد از آن به بعد هرگز موفق نشده گلي به ثمر برساند و همچنان در حسرت بسر ميبرد.

انصاري فــرد از هفته بیســتم كه براي نخستین بار براي المپیاكوس در لیگ یونان به میدان رفت تا امروز كه هفته بیســت و هشتم هم به پایان رســیده، در 8 بازي گلي به ثمر نرسانده و طلسمي عجیب را به نام خود ثبت كرده است.

انصاري فرد البته یك بار دروازه آترومیتوس را باز كرد كه ابتدا گل به نام او ثبت شد اما سپس سازمان لیگ یونان نظر خــود را تغییر داد و گل را به نام فیتانیدیس، مدافع حریف ثبت كــرد. به همین دلیــل انصاريفرد آماري نه چندان جالب را از خود بر جا گذاشته، آن هم در شرایطي كه طــي چند بــازي اخیر همیشــه در تركیب اصلي المپیاكوس به میدان رفته و در فهرست یازده نفره تیمش حضور داشته است.

انصــاري فــرد در این 8 هفتــه مقابل الریســا، پانیونیــوس، آترومیتوس، پائــوك، پاناتینایكــوس، پالتانیــاس، كركیــرا و لوادیاكوس بــازي كرده اما موفق به گشــودن دروازه حریفان نشده. البته نادیده نگیریم كه او در لیگ اروپا و جام حذفي براي المپیاكوس گلهاي سرنوشت سازي به ثمر رسانده است كه ميتواند آمار او در لیگ یونان را تحت الشعاع قرار بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.