صعود مليپوشان فوتسال با هوش ميانه به مرحله بعد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در ســومين روز از رقابتهــاي جهاني فوتســال افراد باهــوش ميانه، مليپوشــان كشــورمان به دومين پيــروزي پياپي خود دســت يافتند. ايــن ديدار ســاعت 11:30 بــه وقت محلي پرتغال مقابــل تيم آفريقاي جنوبي برگزار شــد و تيم ايران با نتيجه 6 بر 3 حريف را مغلوب كرد. گلهاي ايران را در اين ديدار بهزاد اماني 4( گل)، قادر آل ناصر و علي اصغر حسينزاده به ثمر رساندند. تيم ملي كشــورمان يك روز پيــش از اين ديدار نيز مقابل تيم آرژانتين به برتري رسيده بود و ديروز در چهارمين روز مســابقات، سومين ديدار خود در مرحلــه گروهي را مقابل تيم ميزبــان يعني پرتغال برگزار كــرد و نتيجه تساوی 3 بر 3 رقم خورد. با اين نتيجه صعود تيم كشــورمان به مرحله بعدی قطعی شد. تيم ملي كشورمان با تركيب محمدرضا تخشا (گلستان)، علي مخطوط، بهزاد اماني، محسن دولتي(اردبيــل)، نصرت كاشــف فر، قدرت كاشــف فر (تهران)، علي اصغر حســينزاده (گيان)، مهــدي موالياري (قم)، حميد رضا صالح، محســن ســبكتكين (اصفهان)، قادر آل ناصر، عبدالعلي غافل بريهي (خوزستان) در اين مســابقات حضور يافته است. حميد طبيبي به عنوان سرمربي، سعيد درويش پور بــه عنوان مربي در اين اعزام مليپوشــان را همراهي ميكنند و سرپرستي كاروان نيز بر عهده محمدعلي حســينپور است. مسابقات جهاني فوتســال افراد با هوش ميانه از 20 تا 27 فروردين ماه برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.