ليگ برتر ايران در ميان ليگهاي آسيايي هشتم شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســايت كنفدراســيون فوتبــال آســيا جديدترين ردهبندي ليگهاي باشــگاهي قاره كهــن را اعام كــرد كه در ايــن ردهبندي ليگ برتر فوتبال ايران در رده هشــتم قــرار دارد. در ردهبندي فني ،AFC ليگ برتــر فوتبال ايران بــا 64/104 امتياز يك پله پايينتــر از اي ليگ استراليا و يك پله باالتر از ليگ دسته اول فوتبال ازبكستان قرار دارد. در تعيين جايگاه ليگهاي فوتبال باشگاهي آسيا در ردهبندي ،AFC نتايج تيمهاي هر يك از اين ليگها در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا و AFC كاپ بهميزان 90 درصد و جايگاه تيمهاي ملي در ردهبندي فيفا بهميزان 10 درصد تأثيرگذار است. در اين ردهبندي ليگ امــارات 95/524 امتياز، كــي ليگ كره جنوبي 90/529 امتيــاز، ليگ ســتارگان قطر 82/93 امتياز، ليگ عربستان سعودي 77/159 امتياز، سوپرليگ چين 72/672 امتياز، جي ليگ ژاپن 70/302 امتيــاز،اي ليگ اســتراليا 65/889 امتياز، ليــگ برتر ايــران 65/104 امتياز، ليگ ازبكستان 46/326 امتياز، ليگ عراق 35/516 امتياز به ترتيــب در ردههاي اول تــا دهم قرار دارند. اين موضوع ميتواند در كســب ســهميه آسيايي كشورمان كه هماكنون 3+1 است، مؤثر و تأثير منفي داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.